Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης :Γιά τούς ἁγίους Μάρτυρες τοῦ Χριστιανισμοῦ…

Uncategorized

 


ἀριθμός τῶν ἁγίων Μαρτύρων ὑπολογίζονται σέ δέκα ἑκατομμύρια καί ἐννιακόσιες
πενήντα χιλιάδες (10.950.000). Ἄν αὐτοί διανεμηθοῦν ἰσόμετρα στίς τριακόσιες ἑξηνταπέντε
ἡμέρες τοῦ ἔτους, ἀναλογοῦν νά ἑορτάζονται κάθε ἡμέρα τριάντα χιλιάδες (30.000)
Μάρτυρες. Πραγματικά αὐτό εἶναι ἐκεῖνο τό μεγάλο νέφος γιά τό ὁποῖο ἔγραφε ὁ
μακάριος Παῦλος· «τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος Μαρτύρων» ( Ἑβρ.1β΄,1).

Οἱ
ἀνδρειότατοι ἀθλητές τῆς ἀληθείας, στά μαρτύρια τους γιά τόν Χριστό καί τί δέν
δοκίμασαν: πυρακτωμένες περικεφαλαῖες στά κεφάλια, τύφλωση στά μάτια, σοῦβλες
καί καρφιά στά αὐτιά, κόψιμο τῆς μύτης, τῆς γλώσσας, ἐκρίζωση δοντιῶν… μυτερά
καλάμια στά νύχια τῶν χεριῶν καί τῶν ποδιῶν… Τούς πότιζαν καί γέμιζαν τά ἐντόσθιά
τους μέ λυωμένο μολύβι, τούς ἔκαιγαν σέ πυρακτωμένες σχάρες, τούς τηγάνιζαν σέ
τηγάνια γεμάτα θειάφι καί λάδι, τούς ἔκαιγαν πάνω σέ ἀναμμένα κάρβουνα, τούς ἔδιναν
ὡς φαγητό στά σαρκοφόρα θηρία, τούς ἔγδερναν ζωντανούς ἀπό τήν κεφαλή ὥς τά
πόδια… Ὁ ἴδιος ὁ Ἅδης καί οἱ ἴδιοι καταχθόνιοι δαίμονες ἤ καλύτερα, ἡ λύσσα ὅλη
τοῦ Ἅδη καί τῶν ὑποχθονίων δαιμόνων δέν μποροῦσε νά ἐπινοήσει τόσα σκληρά εἴδη
βασάνων, ὅσα ἐπινόησαν οἱ διῶκτες καί τύραννοι κατά τῶν Μαρτύρων τοῦ Χριστοῦ.


πίστη τοῦ Χριστοῦ καί οἱ Μάρτυρες Του ἐνίκησαν τούς διῶκτες καί τούς διωγμούς,
γιατί ἡ πίστη τοῦ Χριστοῦ δέν διαδόθηκε ποτέ ἄλλοτε τόσο πολύ ὅσο τότε. Τά
πολύμορφα βασανιστήρια πού ὑπέστησαν οἱ Μάρτυρες, ἀντί νά τούς φοβήσουν
περισσότερο τούς ἐνδυνάμωσαν. Ὅσο πάλι οἱ τύραννοι φρόντιζαν νά βασανίζουν ὅλα
τά μέλη καί μέρη τοῦ σώματός τους μέ πολύτροπα βασανιστήρια, τόσο ἐκεῖνοι
χαίρονταν καί εὐφραίνονταν. Καί ὅσο ὁ ἀριθμός τῶν θανατωθέντων Μαρτύρων αὐξανόταν,
τόσο αὐτός δυνάμωνε τούς ζωντανούς Μάρτυρες στό νά πεθαίνουν πιό πρόθυμα γιά νά
λάβουν τά στεφάνια τοῦ μαρτυρίου…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.