ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΔΕΝ ΠΡΟΕΒΛΕΨΕ ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ!

Uncategorized

    π. Γεώργιος Χάας

Tόν
Δεκέµβριο τοῦ 2012 παρουσιάσθηκε στό Ὁµοσπονδιακό Κοινοβούλιο τῆς Γερµανίας
(Bundestag) µιά ἔκθεση γιά τήν διαχείριση πιθανῶν κρίσεων ἀπό πληµµύρα, µετά τό
ξαφνικό λιώσιµο µεγάλης ποσότητος χιονιοῦ στίς Ἄλπεις καί τίς λοιπές
χαµηλότερες ὀροσειρές, προέβλεπε δέ καί ἀντιµετώπιση λοιµικῆς νόσου σέ µορφή
πανδηµίας.


ἐν λόγῳ ἔκθεση δηµοσιεύθηκε τόν Ἰανουάριο 2013 ὡς ἔντυπος δηµοσίευση, ἡ ὁποία ἀντιστοιχεῑ µέ
τά ΦΕΚ 
στήν χώρα µας. Στή συνέχεια θά ἀποδώσουµε τά βασικά ἀποσπάσµατα
σέ µετάφραση, παραλείποντας µόνο ἐπαναλήψεις καί σχήµατα- πίνακες:

Γερμανικό
Ὁμοσπονδιακό Κοινοβούλιο – 17η Ἐκλογική Περίοδος

Ἔντυπος
δημοσίευση 17/12051

 2.3.
Ἀνάλυση κινδύνου ἀπό «Πανδημία ἐξ’ αἰτίας ἰοῦ Modi -SARS»

  ἀνάλυση
κινδύνου ἀπό «Πανδημία ἐξ’ αἰτίας ἰοῦ Modi – SARS
διεξήχθη ὑπό τήν εἰδική αἰγίδα τοῦ
 Ἰνστιτούτου Robert Koch καί
μέ τήν συμβολή καί ἄλλων ὁμοσπονδιακῶν ὑπηρεσιῶν, ἀπό μιά
κοινή ὁμάδα ἐργασίας.

Ἐπεξεργάσθηκε
στήν πρώτη φάση ἕνα σχετικό σκηνικό. Στήν συνέχεια ὁρίσθηκαν ἡ πιθανή ἔναρξη
μιᾶς τέτοιας πανδημίας καθώς καί ἡ
 ἔκταση τῶν ἀναμενομένων
βλαβερῶν συνεπειῶν.

Τό
σκηνικό περιγράφει μιά ἔκτακτη λοιμική νόσο, ἡ
 ὁποία ὀφείλεται
στή μετάδοση ἑνός νέου εἴδους ἰοῦ. Γι’ αὐτό τόν σκοπό
στηρίζεται ἡ μελέτη σ’ ἕναν ὑποθετικό –ἐν τούτοις μέ
πραγματικές ἰδιότητες– ἰό «Modi-SARS». Ἡ
 ἐπιλογή ἑνός
τοῦ SARS ὁμοίου ἰοῦ
 ἔγινε μεταξύ ἄλλων ἐξ’
αἰτίας τοῦ γεγονότος, ὅτι ἡ φυσική του μορφή ἔφτασε τό
2003 πολλά διαφορετικά συστήματα ὑγείας στά ὅριά τους. Κατά τό
παρελθόν ἀπεδείχθη, ὅτι ἰοί μέ καινούργια χαρακτηριστικά, πού
προκαλοῦν βαρειές λοιμώδεις καταστάσεις, μποροῦν νά ἐμφανισθοῦν πολύ
ξαφνικά (π.χ. ἰός SARS- Corona CoV, H5N1-Influenza, Chibungunya, HIV). Μέ
τήν χρήση ἁπλοποιημένων ὑποθέσεων σκηνοθετήθηκε γιά αὐτόν τόν ἰό
Modi-SARS ἡ πιθανή ἐξέλιξη μιᾶς Πανδημίας στήν Γερμανία.

Τό
σκηνικό περιγράφει –ξεκινῶντας ἀπό τήν Ἀσία– μιά παγκόσμια
μετάδοση ἑνός ὑποθετικοῦ νέου ἰοῦ, στόν ὁποῖον δόθηκε
τό ὄνομα Modi-SARS. Ἀρκετοί ταξιδιῶτες φθάνουν στή Γερμανία, προτοῦ λάβουν
οἱ
 Ὑπηρεσίες
τήν πρώτη ἐπίσημη προειδοποίηση ἀπό τόν Παγκόσμιο Ὀργανισμό Ὑγείας. Ἀνάμεσα
στούς ταξιδιῶτες εἶναι δύο μολυσμένοι, οἱ
 ὁποῖοι συμβάλλουν μέσῳ τοῦ συνδυασμοῦ πολλῶν
κοινωνικῶν ἐπαφῶν καί ὑψηλοῦ βαθμοῦ μολύνσεως στήν ἀρχική
διασπορά τῆς ἀσθένειας στή Γερμανία. Παρ’ ὅτι ἐφαρμόζονται ἀπό
τίς ὑπηρεσίες καί τό σύστημα ὑγείας γρήγορα καί ἀποτελεσματικά ὅλα
τά προβλεπόμενα μέτρα, δέν μπορεῖ νά ἐπιβραδυνθῆ
 ἡ μετάδοση
τοῦ
 ἰοῦ, ἐξ’ αἰτίας τοῦ ἐλαχίστου χρονικοῦ διαστήματος ἀνάμεσα
σέ δύο μολύνσεις.

Στήν
κορύφωση τοῦ πρώτου κύματος, μετά περίπου 300 μέρες, ἀσθενοῦν στή
Γερμανία περίπου 6 ἑκατομ. ἄνθρωποι ἀπό Modi-SARS. Tό
σύστημα ὑγείας τίθεται μπροστά σέ τεράστιες ἀπαιτήσεις, στίς ὁποῖες
δέν μπορεῖ νά ἀνταποκριθῆ. Μέ τήν προϋπόθεση, ὅτι δίδεται ἀπόλυτη
προτεραιότητα στήν διατήρηση τῆς λειτουργίας θεμελιωδῶν ὑποδομῶν καί ὅτι
οἱ θέσεις – κλειδί παραμένουν ἐπανδρωμένες, μποροῦν νά ἀποφευχθοῦν 
παρατεταμένα κενά σέ ἄλλους τομεῖς τῆς ὑποδομῆς. Ἀφοῦ θά ἔχει
παρέλθει τό πρῶτο κῦμα, θά ἀκολουθήσουν ἄλλα δύο ἀσθενέστερα, ὥσπου
νά διατεθῆ
 ἐμβόλιο, μέχρι τρία χρόνια μετά τήν ἐμφάνιση
τῶν πρώτων κρουσμάτων. Τό ἰδιαίτερο σ’ αὐτό τό γεγονός εἶναι, ὅτι πρῶτον ἀφορᾶ σέ ὅλη
τήν γεωγραφική ἔκταση τῆς Γερμανίας καί σ’ ὅλες τίς
πληθυσμιακές ὁμάδες, καί δεύτερον, ὅτι ἔχει μεγάλη χρονική διάρκεια. Ἅμα
τῇ
 ἐμφανίσει μιᾶς τέτοιας πανδημίας, ὑπολογίζεται μιά
διάρκεια τριῶν ἐτῶν  
μέ τρία διαδοχικά κύματα μέ
τεράστιους ἀριθμούς θυμάτων καί βαρειές ἐπιπτώσεις σέ διαφόρους τομεῖς.

Γιά
αὐτό τό σκηνικό ὁρίζονται ἡ πιθανή ἐμφάνιση μιᾶς τέτοιας
πανδημίας, καθώς καί οἱ
 ἀναμενόμενες βλαβερές ἐπιπτώσεις
σύμφωνα μέ τήν μέθοδο ἀναλύσεως κινδύνων, μέ σκοπό τήν προστασία τοῦ πληθυσμοῦ σέ ὁμοσπονδιακό ἐπίπεδο.

Τά ἀποτελέσματα
τῆς ἀναλύσεως κινδύνου ἐπισυνάπτονται στήν παροῦσα ἔκθεση
στό ὑπόμνημα 4.

 Ὑπόμνημα
4

1.   
Πιθανότητες ἐμφανίσεως: Βαθμός
Γ’: περιορισμένη πιθανότητα, ἕνα γεγονός, τό ὁποῖο συμβαίνει
στατιστικά μία φορά σ’ ἕνα χρονικό διάστημα 100 μέχρι 1000 ἐτῶν.
Πιθανή ἀπελευθέρωση ἀπό ἀτύχημα σέ ἐργαστήριο (ὅπως σέ
μονωμένες περιπτώσεις μετά τήν ἐπιδημία SARS ἤ Η1Ν1-Influenza τό
1977, ἡ λεγομένη Ρωσική Γρίππη, ἡ
 ὁποία
κατά πᾶσα πιθανότητα ἦταν συνέπεια ἀπελευθέρωσης ἀπό ἐργαστήριο).

Ἕνα ἐπίκαιρο
παράδειγμα γιά νέα ἐμφάνιση ἰοῦ εἶναι ἕνας νέος ἰός
Κορώνα (novel Coronavirus)
, ὁ ὁποῖος
δέν παρουσιάζει στενή συγγένεια μέ τόν SARS-CoV. Αὐτός ὁ
 ἰός ἐντοπίσθηκε ἀπό
τό καλοκαίρι 2012 σέ ἕξι ἀσθενεῖς, ἀπό τούς ὁποίους δύο
κατέληξαν. Ἕνας ἀσθενής θεραπεύθηκε στή Γερμανία. Διαφορετικά ἀπό
τόν SARS-CoV φαίνεται πολύ περιορισμένη ἡ μετάδοση ἀπό ἄνθρωπο
σέ ἄνθρωπο, ὥστε κατά τήν τωρινή ἐκτίμηση τοῦ κινδύνου νά
φαίνεται πολύ περιορισμένη ἡ πιθανότητα ἀρρωστείας ὡς
συνέπεια μεταδόσεως ἀπό ἄνθρωπο σέ ἄνθρωπο. (Βάσει δεδομένων 26
Νοεμβρίου 2012).

 Περιγραφή
τοῦ γεγονότος

 ὑποθετικός ἰός
Modi-SARS ταυτίζεται μέ τόν φυσικό SARS-CoV στά περισσότερα
χαρακτηριστικά. Ὁ χρόνος ἀπό τήν προσβολή ἑνός ἀνθρώπου
μέχρι τήν έκδήλωση τῶν πρώτων συμπτωμάτων ἀνέρχεται σέ μόλις τρεῖς μέ
πέντε ἡμέρες, μπορεῖ νά κυμαίνεται ἐν τούτοις ἀπό δύο ἕως
14 μέρες. Σχεδόν ὅλοι οἱ μολυσμένοι ἀρρωσταίνουν. Τά συμπτώματα
εἶναι πυρετός >38˚C καί ξηρός βήχας. Ἡ πλειονότητα τῶν ἀσθενῶν
παρουσιάζει δύσπνοια, στίς ἀκτινογραφίες ἐμφανεῖς ἀλλοιώσεις
στούς πνεύμονες, ρίγη, κακουχία καί μυϊκούς πόνους. Ἐπίσης μποροῦν
νά ἐμφανισθοῦν διάρροια, πονοκέφαλος, δερματικά ἐξανθήματα, ζαλάδα,
κράμπες καί ἀπώλεια ὀρέξεως. Ἡ θνησιμότητα εἶναι σχετικά
μεγάλη, γύρω στά 10% τῶν ἀσθενῶν. Ἡ διάρκεια τῆς ἀσθένειας
διαφέρει ἀνάλογα μέ τήν ἡλικία τῶν ἀσθενῶν:  Νεώτεροι ἀσθενεῖς
τήν ξεπερνοῦν συνήθως σέ μία ἑβδομάδα, ἐνῷ μεγαλύτεροι ἀσθενεῖς
χρήζουν νοσοκομειακῆς περιθάλψεως διαρκείας περίπου τριῶν ἑβδομάδων, ἀναφέρονται
καί νοσηλεῖες 60 ἡμερῶν. Ἡ μετάδοση γίνεται κυρίως μέσῳ σταγονιδίων. Ἐπειδή ὁ
 ἰός
μπορεῖ νά διατηρηθῆ σέ ἄψυχες ἐπιφάνειες γιά μερικές μέρες,
θεωρεῖται πιθανή καί ἡ μετάδοση δι’ ἀφῆς. Μέ τήν ἐμφάνιση τῶν
πρώτων συμπτωμάτων γίνεται ὁ φορέας μεταδοτικός. …

Γιά
τήν θεραπεία δἐν διατίθενται φάρμακα, ὥστε νά μποροῦν νά θεραπευθοῦν μόνο
τά συμπτώματα. Γιά τά πρῶτα τρία χρόνια δέν θά ὑπάρχει ἐμβόλιο. Ἐκτός ἀπό
τήν τήρηση τῶν κανόνων ὑγεινῆς μπορεῖ νά ἐπιτευχθῆ προστασία ἀποκλειστικά
μέ τήν ἀπομόνωση ἀσθενῶν ἤ
 ὑπόπτων,
καθώς καί μέ τήν χρήση προστατευτικῶν μέσων, ὅπως μασκῶν, προστατευτικῶν
γυαλιῶν καί γαντιῶν. Ἀπομόνωση καί καραντίνα ἔχουν μόνο
περιορισμένη ἀποτελεσματικότητα, ἐπειδή κίνδυνος μετάδοσης ὑπάρχει ἤδη  ἀπό
τά πρῶτα συμπτώματα.

Ἡ λοιμική
νόσος ἐξαπλώνεται τόσο διάσπαρτα ὅσο και ἁλυσιδῶς. Ἡ μετάδοση
διευκολύνεται ἰδιαίτερα ἀνάμεσα σέ συγκατοίκους καί στά νοσοκομεῖα, ἀλλά
καί σέ Μέσα Μαζικῆς Μεταφορᾶς, στόν χῶρο ἐργασίας καί στίς
δραστηριότητες ἐλευθέρου χρόνου.

 2.1. 
Τόπος ἐμφάνισης, Γεωγραφική ἐξἀπλωση

Τό
γεγονός εἶναι παγκόσμιο (κυρίως στήν Ἀσία, Βόρεια Ἀμερική καί Εὐρώπη). Ἡ
 ἐξάπλωση
στή Γερμανία ξεκινάει σέ μία πόλη μέ ἐκθεσιακό κέντρο στή Βόρεια Γερμανία
καί σέ μία πανεπιστημιούπολη στή Νότια Γερμανία. Στήν ἀρχική φάση εἰσάγονται
δέκα κρούσματα στή Γερμανία. Ἀπ’ αὐτές δύο ἔχουν ἰδιαίτερη
σημασία, ἐπειδή μέσῳ πολλῶν κοινωνικῶν ἐπαφῶν κατέχουν θέσεις –
κλειδί γιά τήν διασπορά τῆς νόσου. Οἱ
 ἄλλες περιπτώσεις εἶναι
ταξιδιῶτες πού συνεισφέρουν στη διάδοση. Ἡ μετάδοση τῆς ἀσθενείας
καλύπτει γρήγορα ὅλην τήν Γερμανία, ἀνάλογα μέ τήν πυκνότητα τοῦ πληθυσμοῦ.

 2.2. 
Χρόνος ἔναρξης

Τό
γεγονός ξεκινάει τόν Φεβρουάριο στήν Ἀσία, 
ὅπου ἡ ἔκταση
καί ἡ σοβαρότητα τῆς ἀσθενείας ἀναγνωρίζονται μετά ἀπό
μερικές ἑβδομάδες. Τό πρῶτο κρούσμα στή Γερμανία ἐμφανίζεται
τόν Ἀπρίλιο.

2.3.
Αἰτίες ξεσπάσματος

 ἰός
προέρχεται ἀπό τήν νοτιοανατολική Ἀσία, ὅπου μεταδίδεται ὁ
 ἰός, τοῦ ὁποίου
φορεῖς εἶναι ἄγρια ζῶα, σέ ἀγορές τροφίμων στόν ἄνθρωπο. Ἐπειδή
τά ζῶα δέν ἀρρωσταίνουν, ὁ κίνδυνος μεταδόσεως δέν μποροῦσε νά
γίνει ἀντιληπτός. Ἐπειδή δέν μολύνονται κατοικίδια ζῶα, εἶναι δύσκολο
νά ἐντοπίζουμε τὀ ξεκίνημα καί νά  παρακολουθοῦμε τήν ἁλυσίδα
μεταδόσεως.

 2.4.
Διάρκεια καί ἐξέλιξη

Νέες
μολύνσεις ἀναμένονται, ὅσο δέν διατίθεται ἐμβόλιο. Τό παρόν
σκηνικό στηρίζεται σέ ἕνα συνολικό διάστημα τριῶν ἐτῶν, μέ τήν
προσδοκία ὅτι σ’ αὐτό τό διάστημα βρίσκεται, δοκιμάζεται, ἀδειοδοτεῖται
καί παράγεται ἕνα ἐμβόλιο σέ ἀρκετή ποσότητα.

Ὑποτίθεται ὅτι ἀρχικά ὅλος ὁ πληθυσμός
εἶναι ὑποψήφιος νά μολυνθῆ. Μείωση τοῦ
 ἀριθμοῦ τῶν ὑποψηφίων ἀναμένεται
κατά τήν διάρκεια τῆς πανδημίας, ἐπειδή κάποιοι ἀσθενεῖς καταλήγουν
καί ἄλλοι ἀποκτοῦν προσωρινή ἀνοσία. Ἐπίσης μειώνεται ὁ ρυθμός
μετάδοσης μέ τήν ἐφαρμογή ἀντιεπιδημικῶν μέτρων, ὅπως καραντίνα
γιά ἄτομα πού ἦρθαν σέ ἐπαφή μέ κρούσματα καί τήν περίθαλψή τους
σέ εἰδικούς θαλάμους. Μέσα γιά τόν περιορισμό εἶναι καί τό κλείσιμο σχολείων
καί ἡ
 ἀκύρωση μαζικῶν ἐκδηλώσεων. …

Κατά
τό διάστημα τοῦ πρώτου κύματος (1η μέχρι 411η μέρα) νοσοῦν στή Γερμανία
συνολικά 29 ἑκατομ., κατά τό δεύτερο κῦμα (412η μέχρι 692α μέρα) 23 ἑκατομ.
καί κατά τό τρίτο κῦμα (693η μέχρι 1052α μέρα) 26 ἑκατομ. Γιά ὅλο τό
διάστημα τῶν τριῶν ἐτῶν ὑπολογίζεται ὁ
 ἀριθμός
τῶν νεκρῶν στά 7,5 ἑκατομ. Ἀναμένεται ἡ αὔξηση θνησιμότητας
καί ἀπό ἄλλες ἀσθένειες, λόγῳ τῆς πιέσεως τοῦ Συστήματος Ὑγείας.

Τό
παρόν σκηνικό προϋποθέτει ὅτι νωρίς λαμβάνονται περιοριστικά μέτρα,
μέ ἀποτέλεσμα νά κερδηθῆ πολύτιμος χρόνος γιά τήν παραγωγή
προστατευτικοῦ
 ὑλικοῦ καί τήν αὔξηση κλινῶν ἐντατικῆς
θεραπείας. Χωρίς μέτρα τό πρῶτο κῦμα θά διαρκοῦσε περίπου 170 μέρες μέ πολύ
περισσότερα θύματα.

………………

 2.6.
Ὑπηρεσιακά μέτρα

Οἱ ἁρμόδιες ὑπηρεσίες,
κυρίως οἱ
 ὀργανισμοί ὑγείας, πρέπει νά λάβουν μέτρα γιά τόν
περιορισμό μετάδοσης άσθενειῶν. Γι’ αὐτό τό σκοπό ἐπιτρέπεται ὁ περιορισμός
θεμελιωδῶν συνταγματικῶν δικαιωμάτων, ὅπως π.χ. τό ἀπαραβίαστο ἄσυλο
τῆς οἰκίας 
(Ἄρθρο 3 παρ. 1 τοῦ Γερμανικοῦ Συντάγματος), περιορισμός
τῆς ἐλευθερίας τοῦ
 ἀτόμου (ἄρθρο 2
παρ.2) και τό δικαίωμα συγκέντρωσης (ἄρθρο 8). Πέρα ἀπ’ αὐτά
τά μέτρα, τά ὁποῖα μπορεῖ νά διατάξη κάθε ἰατρός τοῦ
 Ἐθνικού
Συστήματος Ὑγείας, δύναται τό Ὁμοσπονδιαδκό Ὑπουργεῖο Ὑγείας
νά διατάξη τόν ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό εὐπαθῶν ὁμάδων τοῦ πληθυσμοῦ καί ἄλλες
εἰδικές προφυλάξεις, μέ τίς ὁποῖες περιορίζεται τό δικαίωμα διαφύλαξης τῆς
σωματικῆς ἀκεραιότητας
 (ἄρθρο 2 παρ. 2).

Μέ
τήν παροῦσα ἔκθεση γίνεται φανερό, ὅτι δέν πρόκειται γιά ἕνα ἁπλό σκηνικό, γιά ἕνα
εἶδος ἀσκήσεως ἑτοιµότητος στήν περίπτωση πού θά συµβῆ µιά ἐπιδηµία. Ἀντιθέτως
χαράζει ἡ ἔκθεση βῆµα-βῆµα τόν δρόµο πρός τήν ἐπαλήθευση τοῦ σκηνικοῦ της. Ἰδιαίτερα
µέ τό νά ἀναφέρει ἕναν φυσικό ἰό novel coronavirus, ἀρκετά θανατηφόρο, ὅπως
λέγει, ἀλλά λίγο µεταδοτικό, σέ συνδυασµό µέ τόν ὑποθετικό ἐργαστηριακό ἰό Modi-SARS,
ἀντιστοιχεῖ σέ µιά πρόσκληση καί πρόκληση πρός ἀµοραλιστές ἐπιστήµονες νά
προχωρήσουν στήν ἐργαστηριακή κατασκευή ἑνός τέτοιου ἰοῦ.

Τά
δέ προτεινόµενα µέτρα, ἰδιαίτερα  ἄρση συνταγµατικῶν
δικαιωµάτων, ἀντιτίθενται στό Γερµανικό πολίτευµα, στό Ὁµοσπονδιακό
σύστηµα, σύµφωνα µέ τό ὁποῖο τό κεντρικό Ὁµοσπονδιακό Κοινοβούλιο
(Bundestag) δέν δικαιοῦται νά θεσπίζει νοµοθετικές ρυθµίσεις χωρίς τήν
προηγούµενη θετική ἔγκριση τῆς πλειοψηφίας τῶν βουλευτῶν τοῦ κοινοβουλίου
τῶν ἐκπροσώπων τῶν ὁµοσπονδιακῶν κρατιδίων
 (Bundesrat). Πρόκειται
δηλ. γιά µιά ξεκάθαρη ἐπιβολή δικτατορικῶν µέτρων, µέ πρόφαση τήν
προστασία τοῦ πληθυσµοῦ
 ἀπό µιά κατασκευασµένη νόσο.
Πράγµατι, δέν ἔχουν Θεό!

Ἐµεῖς
ὅµως, πού πιστεύουµε, πού ἐπικαλούµεθα στό Σύνταγµά µας τόν Τριαδικό Θεό, πού
δέν εἴµαστε ἄθεο κράτος, ἐπιτρέπεται νά µιµηθοῦµε τήν Γερµανική τακτική
µέ συνταγµατικά ἀστήρικτες καί ἀδικαιολόγητες Κ.Υ.Α.
(Κοινές Ὑπουργικές Ἀποφάσεις);

Οἱ
Γερµανοί συνέταξαν τό Σύνταγµά τους µέ τό κριτήριο νά µή διευκολυνθῆ νέος
Χίτλερ. Οἱ Πατέρες µας συνέταξαν τό Σύνταγµά µας, γιά νά στηρίξουν τήν
καθηµερινή ζωή στό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ποιός ἔχει µεγαλύτερη εὐθύνη, ἐάν τό
παραβιάζει;

Καί
τό πλέον ὀδυνηρό εἶναι, ὅτι καί µεγάλο µέρος τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
σιωπηρά συνευδοκεῖ µέ τήν σταδιακή ἐπιβολή δικτατορικῶν µέτρων στήν Ἁγιοτόκο Ἑλλάδα,
πού ὁδηγοῦν µέ µαθηµατική ἀκρίβεια στόν ἀποχριστιανισµό τῶν κατοίκων της!

Ἄς
συνέλθωµε ἐπί τέλους!

«ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ»
Ἀριθμ. Τεύχους 218

Ὀκτώβριος 2020

 ΠΗΓΗ orthodoxostypos

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.