Προφητεῖες τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ (Β΄ ΜΕΡΟΣ)

Uncategorized

 

14.
Θά βγοῦν πράγματα ἀπό τά σχολεῖα πού ὁ νοῦς σας δέν φαντάζεται.

Ἀναφέρεται
στούς πικρούς καρπούς τῆς ἄθεης παιδείας, τούς ὁποίους ἤδη γευόμαστε. Ἡ
σημερινή κατάρρευση τῆς πατρίδας μας ἀποτελεῖ ἕναν τέτοιο καρπό. «Τά ἄθεα
Γράμματα ὑφαίνουν τό σάβανο τοῦ Γένους μας» (μοναχός Χριστοφόρος Παπουλάκος,
†1861).

15.
Τό κακό θά σᾶς ἔρθει ἀπό τούς διαβασμένους.


ὠμή περιφρόνηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς πίστεως τοῦ λαοῦ καί ἡ ἀλλοτρίωση τοῦ
νεοελληνικοῦ κράτους εἶναι προφανῶς τό «κακό», πού διέβλεπε χαρισματικά ὁ ἅγιος
Κοσμᾶς νά ἔρχεται ἀπό τούς Ἕλληνες διανοουμένους (πρωτεργάτες ὁ Ἀδαμάντιος Κοραῆς
καί οἱ ὀπαδοί του), οἱ ὁποῖοι στά ἀμέσως ἑπόμενα χρόνια θά μετέφεραν παθητικά
τόν Εὐρωπαϊκό Διαφωτισμό στόν ἐθνικό καί ἐκκλησιαστικό μας βίο.

Τό
1832 οἱ Εὐρωπαϊκές Δυνάμεις διόρισαν ὡς «βασιλέα τῶν Ἑλλήνων»τόν ἑτερόδοξο
πρίγκιπα τῆς Βαυαρίας Ὄθωνα, καί γιά τριάντα χρόνια οἱ ἐλευθερωμένοι Ρωμηοί
βίωσαν ὀδυνηρά τό «κακό» πού προεῖδε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς: Οἰκονομική καί πολιτική ὑποτέλεια
τοῦ νεοσύστατου κράτους· ἀπολυταρχική διακυβέρνηση τῶν Βαυαρῶν· διώξεις τῶν ὁπλαρχηγῶν
τῆς ἐπαναστάσεως· ἐπιβολή ἀποκλειστικά εὐρωπαϊκῶν προτύπων στήν κρατική ὀργάνωση·
πραξικοπηματική ἀνακήρυξη τοῦ αὐτοκεφάλου τῆς ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας· διάλυση καί
λεηλάτηση 412 ἀπό τά 563 μοναστήρια τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας· κατεδάφιση 72
βυζαντινῶν ναῶν τῆς Ἀθήνας· ἀνεξέλεγκτη προσηλυτιστική δράση προτεσταντῶν «ἱεραποστόλων»
κ.λπ.


λαός μας μέ ἀλλεπάλληλες ἐξεγέρσεις, κατά κανόνα ἔνοπλες, διατράνωσε τότε τήν ἀπόφασή
του νά διατηρήσει τήν ἑλληνορθόδοξη αὐτοσυνειδησία του καί νά μή χάσει στά
χρόνια τῆς ἐλευθερίας ὅσα δέν ἔχασε στά χρόνια τῆς σκλαβιᾶς. Ὡστόσο, ὁ ἄκριτος ἐκδυτικισμός
καί ἡ ξενική ἐξάρτηση, πού ὑπέθαλψε καί στήριξε ἰδεολογικά ἡ «φωταδιστική»
διανόηση, συνεχίζουν νά ἀποτελοῦν μέχρι σήμερα τόν μεγάλο πειρασμό καί τή ρίζα
τῶν πολυποίκιλων κρίσεων, πού ταλανίζουν τούς τελευταίους δύο αἰῶνες τήν
πατρίδα μας.

Στό
διεθνή χῶρο, οἱ λαοί γνώρισαν μύρια «κακά» ἀπό τίς μορφωμένες μά δίχως ἀρετή
καί δικαιοσύνη ἡγεσίες τους. Ἔτσι, τόν περασμένο αἰώνα ἡ χωρισμένη ἀπό τόν Θεό
Δύση, παρ᾿ ὅλο τόν ἐκθαμβωτικό «πολιτισμό» της, γέννησε ἀπάνθρωπα ὁλοκληρωτικά
καθεστῶτα καί δύο παγκόσμιους πολέμους μέ δεκάδες ἑκατομμύρια νεκρούς.

Ἀλλά
καί σήμερα οἱ ἀλλεπάλληλες πολεμικές συρράξεις, οἱ οἰκονομικοί ἀποκλεισμοί, οἱ
τεχνητές κρίσεις, ἡ χειραγώγηση τῶν λαῶν, ἡ περιστολή τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν,
τό πανίσχυρο συγκεντρωτικό ἠλεκτρονικό σύστημα πληροφοριῶν καί ἐλέγχου κ.ἄ. δέν
εἶναι ἄραγε τό «κακό», πού σχεδιάζεται καί ἔρχεται ἀπό τούς «διαβασμένους»
νεοταξικούς κυρίαρχους τοῦ πλανήτη μας, γιά τήν ἐπίτευξη τῶν σατανικῶν τους
σκοπῶν;

16.
Οἱ ἄνθρωποι θά μείνουν φτωχοί, γιατί δέν θά᾿ χουν ἀγάπη στά δένδρα.

Προφητεύεται
ἡ φτώχεια ὡς συνέπεια τῆς καταστροφῆς τῶν δένδρων (μόλυνση περιβάλλοντος,
πυρκαγιές δασῶν κ.ἄ.) καί τῆς ἐγκαταλείψεως τῆς ὑπαίθρου. Ὁ ἅγιος συνιστοῦσε
συχνά τή δενδροκαλλιέργεια καί μάθαινε στούς χριστιανούς νά μπολιάζουν τ᾿ ἀγριόδενδρα.

17.Οἱ
κληρικοί θά γίνουν οἱ χειρότεροι καί οἱ ἀσεβέστεροι ἀπ᾿ ὅλους.

18.
Οἱ παπάδες θά χαλάσουν τή θρησκεία.

Οἱ
προφητεῖες αὐτές προμηνύουν καθολική κατάπτωση τοῦ κλήρου. Σήμερα θά μποροῦσαν
νά ἀναφέρονται α) στούς κληρικούς ἐκείνους πού μέ τό ἐκκοσμικευμένο τους
φρόνημα καί τά οἰκουμενιστικά τους ἀνοίγματα σέ ἑτεροδόξους καί ἀλλοθρήσκους ἀλλοιώνουν
τό δόγμα καί τό ἦθος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, καί β) σέ ἐκείνους τούς ἐκκλησιαστικούς
ἡγέτες πού δέν ἀντιμετωπίζουν τίς ἀναφυόμενες ἐκκλησιαστικές διενέξεις μέ ἐκκλησιολογικά
κριτήρια καί μέ πνεῦμα ἀγάπης καί διακρίσεως, ἀλλά τίς ὑποτάσσουν σέ ἐγκόσμιες
σκοπιμότητες καί ἀνταγωνισμούς.

19.
Τόν πάπα νά καταριέστε νά καταριέστε, γιατί αὐτός θά εἶναι αἴτιος τοῦ χαλασμοῦ
τοῦ τόπου.


φαινομενικά σκληρός αὐτός λόγος στοχεύει στήν προστασία τῶν ὑπόδουλων Ρωμηῶν ἀπό
τόν ἐκλατινισμό καί δηλώνει τήν καταδίκη ὄχι κάποιου ἐπώνυμου πάπα προσωπικά ἀλλά
τῆς αἱρέσεως τοῦ Παπισμοῦ γενικά. Ἡ κατάρα στήν προκειμένη περίπτωση ἐμπεριέχει
τήν ἐκκλησιαστική ἔννοια τοῦ ἀναθεματισμοῦ, ὁ ὁποῖος χρησιμοποιεῖται γιά τήν ἀποκοπή
τῶν αἱρετικῶν ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τήν ἀποκήρυξη τῆς διδασκαλίας τους,
προκειμένου νά διασφαλιστεῖ ἡ ἑνότητα τῆς πίστεως τοῦ ἑκκλησιαστικοῦ σώματος. Ὡς
χαλασμός τοῦ τόπου ὑπονοεῖται κάποια συμφορά, πού θά πραγματοποιηθεῖ μέ ἀνάμειξη
τοῦ πάπα. Ἡ Ἱστορία ἔχει ἐπανειλημμένα δείξει ὅτι «πολλά τό ἑλληνικόν ἔθνος ἔχυσε
δάκρυα διά τούς τοιούτους πάπας, οἵτινες ἐγένοντο οἱ κακοί δαίμονες τῆς ἀνατολικῆς
Ἐκκλησίας καί τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους» (ἅγιος Νεκτάριος, 1910).

20.
Ὅταν δεῖτε τό χιλιάρμενο
(ναυτικό στόλο) στά ἑλληνικά νερά, τότε
θά λυθεῖ τό ζήτημα τῆς Πόλης.

21.
Στήν Πόλη θά χυθεῖ τόσο αἷμα, πού τριχρονίτικο δαμάλι θά πλεύσει.

Ὑπονοεῖται
φοβερή αἱματοχυσία στήν Πόλη κατά τή διάρκεια πολεμικῆς συρράξεως.

22.
Οἱ ἀντίχριστοι
(Τοῦρκοι) θά φύγουν, ἀλλά θά᾿ ρθοῦν πάλι· ἔπειτα
θά τούς κυνηγήσετε ὥς τήν Κόκκινη Μηλιά. Τό ἕνα τρίτο τῶν Τούρκων θά σκοτωθεῖ,
τό ἕνα τρίτο θά βαπτιστεῖ καί τό ἕνα τρίτο θά πάει στήν Κόκκινη Μηλιά.

Ἀναφέρεται
στήν ὁριστική ἐκδίωξη τῶν Τούρκων ἀπό τόν παραδοσιακά ἐθνικό μας χῶρο. Κόκκινη
Μηλιά ὀνομάζεται στή λαϊκή μας παράδοση κάποια περιοχή πού βρίσκεται στά βάθη τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας καί θεωρεῖται ὡς ἡ ἀρχέγονη κοιτίδα τῶν Τούρκων.

 

23.Θά
δοῦμε καί θά ζήσουμε τά Σόδομα καί τά Γόμορρα στόν τόπο μας.

Ἐπαληθεύεται
σταδιακά μέ τήν καθημερινή αὐξανόμενη ἔκλυση τῶν ἠθῶν, καί, κυρίως, μέ τήν ἀποδοχή
καί προώθηση τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς διαστροφῆς.

24.Νά᾿χετε
τόν σταυρό στό μέτωπο, γιά νά σᾶς γνωρίσουν ὅτι εἶστε χριστιανοί.

Στούς
ἔσχατους χρόνους οἱ χριστιανοί καλοῦνται νά γίνουν ὁμολογητές τῆς ὀρθοδόξου
πίστεως. Ὁ σταυρός στό μέτωπο ἀντιδιαστέλλεται πρός τό χάραγμα πού θά δεχθοῦν
στό μέτωπο ἤ  στό δεξί τους χέρι ὅσοι
προσκυνήσουν τόν Ἀντίχριστο. (βλ. Ἀποκ. 13:16).

(Ὁ
ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός γιά τό Ρωμαίικο, Διχαδές καί Προφητεῖες, ἔκδ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ 2019, σ. 26-30)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.