5G: Ἡ μεγάλη ἀπειλή γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τόν πλανήτη

Uncategorized

Ἕνα
στρατιωτικὸ Ο.Μ.Κ. (ὅπλο μαζικῆς καταστροφῆς)  στὴν ὑπηρεσία τῆς Νέας
Τάξεως

 

Τὰ
σχέ
δια τῆς 5G ἀπειλοῦν νὰ προκαλέσουν μὴ ἀναστρέψιμες ἐπιπτώσεις στὸν ἄνθρωπο, καθὼς καὶ μία μόνιμη ζημία σὲ ὅλα τὰ οἰκοσυστήματα τοῦ πλανήτη. Πρέπει νὰ ληφθοῦν ἀμέσως μέτρα γιὰ τὴν προστασία τῆς ἀνθρωπότητος καὶ τοῦ περιβάλλοντος, συμφώνως μὲ τὶς ἠθικὲς δομὲς καὶ τὶς
διεθνεῖς συμφωνί
ες.

 

Γράφει
ὁ Ἄγγελος Κ.  Βασιλειάδης, χημικὸς μηχανικὸς

ΜΕΡΟΣ
Α*


Οἱ ἑταιρεῖες τηλεπικοινωνιῶν ἑτοιμάζονται μὲ τὴν ὑποστήριξι τῶν Κυβερνήσεών τους νὰ ἐγκαταστήσουν μέσα στὰ ἑπόμενα δύο χρόνια τὰ ἀσύρματα δίκτυα 5ης γενεᾶς (5G) σὲ ὅλον τὸν κόσμο. Εἶναι ἤδη γνωστό ὅτι ἡ κίνησις αὐτὴ θὰ ἐπιφέρη πρωτοφανεῖς κοινωνικὲς ἀλλαγὲς σὲ
παγκό
σμια κλίμακα. Θὰ ἔχουμε «ἔξυπνα» σπίτια, «ἔξυπνες» ἐπιχειρήσεις, «ἔξυπνους» αὐτοκινητοδρόμους, «ἔξυπνες»
πό
λεις καὶ αὐτόνομα αὐτοκίνητα. Σχεδὸν ὅ,τι ἔχουμε καὶ ὅ,τι θὰ ἀγοράζουμε, ἀπὸ ψυγεῖα, πλυντήρια, μέχρι συσκευασίες γάλακτος, βοῦρτσες μαλλιῶν καὶ παιδικὲς πάνες, θὰ εἶναι ἐξωπλισμένο μὲ κεραία καὶ μικροκύκλωμα, γιὰ νὰ συνδέεται ἀσύρματα μὲ τὸ διαδίκτυο. Κάθε ἄνθρωπος πάνω στὴν γῆ θὰ ἔχη ἄμεση πρόσβασι σὲ ἀσύρματη ἐπικοινωνία ὑψηλῶν ταχυτήτων ἀπὸ κάθε σημεῖο τοῦ πλανήτη, ἀκόμη καὶ σὲ τροπικὰ δάση, στὴ μέση τῶν ὠκεανῶν καὶ στὴν Ἀνταρκτική.

Αὐτό, ποὺ δὲν
γί
νεται εὐρέως γνωστό, εἶναι ὅτι ἡ συγκεκριμένη κατάστασις θὰ ἐπιφέρη μία μὴ ἀναμενομένη περιβαλλοντικὴ
ἀλλαγὴ σὲ παγκό
σμια κλίμακαΕἶναι ἀδύνατον νὰ προβλέψουμε τὸ ἀναμενόμενο πλῆθος τῶν σημείων, ποὺ θὰ ἐκπέμπουν αὐτὲς τὶς ραδιοσυχνότητες,. Πλέον τῶν νέων, ἑκατομμυρίων σταθμῶν-κεραιῶν 5G πάνω στὴν γῆ καὶ τῶν 20.000 δορυφορικῶν
πομπῶν στὸ διά
στημα, 200 δισεκατομμύρια ἀντικείμενα θὰ ἐκπέμπουν σῆμα καὶ συμφώνως μὲ τοὺς ὑπολογισμοὺς
θὰ περιλαμβά
νωνται στὸ διαδίκτυο τῶν Πραγμάτων (Internet of Things) μέχρι τὸ 2020 καὶ ἴσως ἕως ἕνα
τρισεκατομμύ
ριο ἀντικειμένων μερικὰ χρόνια ἀργότερα. Ἐμπορικὲς συχνότητες 5G σὲ χαμηλότερες ταχύτητες ἔχουν ἤδη χρησιμοποιηθῆ στὸ
Qatar, στὴν Φιλανδί
α καὶ στὴν Ἐσθονία στὰ μέσα τοῦ 2018.

Οἱ
πολὺ ὑψηλὲς συχνό
τητες (μῆκος κύματος χιλιοστοῦ) εἶχαν προγραμματισθῆ νὰ
ξεκινή
σουν στὸ τέλος τοῦ 2018.

Παρὰ
τὴν γενικώτερη ἀπόρριψι, ἡ παραδοχὴ ὅτι ἡ ἀκτινοβολί
α τῶν
ραδιοσυχνοτή
των βλάπτει τὴν ὑγεία, εἶναι ἤδη
ἀποδεκτή.
Ο
συσσωρευμέ
νες κλινικὲς ἀναφορὲς
σὲ ἀνθρώ
πους, ποὺ ἔχουν
ὑποστῆ ἐπιπτώ
σεις στὴν ὑγεία τους, τ
πειραματικὰ ἀποτελέ
σματα γιὰ βλάβες τοῦ DNA,
τῶν κυττά
ρων καὶ τῶν ὀργάνων σὲ ἕνα
μεγά
λο δεῖγμα
ζώ
ων καὶ φυτῶν
καὶ οἱ ἐπιδημιολογικὲς ἀποκαλύ
ψεις ὅτι πολλὲς σοβαρὲς ἀσθένειες το
συγχρόνου πολιτισμοῦ μας, ὅπως ὁ καρκῖνος, οἱ καρδιοπάθειες καὶ  ὁ
σακχαρώ
δης διαβήτης, προκαλοῦνται
κατὰ κύ
ριον λόγον ἐξ αἰτίας τῆς ἠλεκτρομαγνητικῆς
ρυπάνσεως, ἀποτελοῦν μέ
ρος μιᾶς
σοβαρῆς βιβλιογραφί
ας μ
περισσό
τερες ἀπὸ
10.000 ἠλεγμέ
νες μελέτεςδημοσιεύσεις.

Ἐὰν
τὸ σχέ
διο τῆς βιομηχανίας τηλεπικοινωνιῶν γιὰ τὴν 5G
τελεσφορή
ση, τότε κανένας ἄνθρωπος, κανένα ζῶο, πουλί, ἔντομο ἢ φυτὸ δὲν θὰ
ἔχη τὴν δυνατό
τητα νὰ ἀποφύγη τὴν ἔκθεσί του 24 ὧρες τὴν ἡμέρα, 365 ἡμέρες τὸν χρόνο καὶ σὲ επίπεδα ἀκτινοβολίας ἴσως καὶ ἑκατοντάδες φορὲς πάνω ἀπὸ αὐτήν, ποὺ ὑπάρχει σήμερα. Ἐπὶ πλέον, δὲν θὰ ὑπάρχη ἡ παραμικρὴ πιθανότης νὰ γλυτώση κανείς, σὲ ὁποιοδήποτε σημεῖο τοῦ Πλανήτη καὶ ἂν εὑρίσκεται.

Τὰ
σχέ
δια τῆς 5G ἀπειλοῦν νὰ προκαλέσουν μὴ ἀναστρέψιμες ἐπιπτώσεις στὸν ἄνθρωπο, καθὼς καὶ μία μόνιμη ζημία σὲ ὅλα τὰ οἰκοσυστήματα τοῦ πλανήτη. Πρέπει νὰ ληφθοῦν ἀμέσως μέτρα γιὰ τὴν προστασία τῆς ἀνθρωπότητος καὶ τοῦ περιβάλλοντος, συμφώνως μὲ τὶς ἠθικὲς δομὲς καὶ τὶς
διεθνεῖς συμφωνί
ες. Ἡ 5G
θὰ ὁδηγή
ση σὲ μία μαζική, ἀνεπιθύμητη καὶ ἀναπόφευκτη αὔξησι τῆς ἐκθέσεως στὴν ἀσύρματη ἀκτινοβολία.

Ἐπίγειοι Σταθμοὶ 5G

Γιὰ
τὴν μετά
δοσι μεγάλου ὄγκου δεδομένων, συμφώνως μὲ τὶς ἀπαιτήσεις τοῦ (IoT) Διαδικτύου τῶν Πραγμάτων, ἡ τεχνολογία 5G σὲ μία πλήρη ἀνάπτυξι θὰ χρησιμοποιῆ ὑψηλὲς συχνότητες, οἱ ὁποῖες δὲν διαπερνοῦν εὔκολα
τὰ συμπαγῆ ἀντικεί
μενα. Γιὰ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο ἀπαιτεῖται ὅπως κάθε πάροχος ἐγκαταστήση σταθμούςβάσεις κάθε 100 μέτρα, σὲ κάθε ἀστικὴ περιοχή, σὲ ὅλον τὸν κόσμο. Ἐν ἀντιθέσει μὲ τὶς προηγούμενες γενιὲς τῆς ἀσύρματης τεχνολογίας, ὅπου κάθε κεραία ἐκπέμπει σὲ μία εὐρεῖα ἔκτασι, οἱ σταθμοὶ
5G καὶ τὰ ἀντικεί
μενα μὲ τεχνολογία 5G θὰ ἔχουν πολλαπλὲς κεραῖες σὲ
φασματικὴ διά
ταξι καὶ θὰ συνεργάζωνται, ὥστε νὰ ἐκπέμπουν ἑστιακῶς κατευθυνομένη δέσμη, ὅπως μία ἀκτίνα λέηζερ, ποὺ ἀκολουθεῖ ἡ μία τὴν ἄλλη.

Κάθε συσκευὴ τηλεφώνου 5G θὰ περιλαμβάνη δεκάδες μικροσκοπικὲς κεραῖες, οἱ ὁποῖες, ὅλες
μαζί,
σὰν μία δέσμη λέηζερ, θὰ παρακολουθοῦν καὶ θὰ ἑστιάζουν στὴν πλησιέστερη κεραία. Ἡ Ἀμερικανική FCC ἔχει ἀποδεχθῆ
νέους κανόνες, συμφώνως μὲ τοὺς ὁποίους ἡ ἰσχὺς αὐτῆς τῆς δέ
σμης θὰ φθάνη μέχρι τὰ 20 watt, δηλαδὴ 10 φορὲς πάνω ἀπὸ τὰ ὅρια, ποὺ ἐπιτρέπονται στὰ σημερινὰ τηλέφωνα.

Κάθε σταθμὸς βάσεως 5G θὰ περιέχη ἑκατοντάδες ἢ καὶ
χιλιά
δες κεραῖες, μὲ πολλαπλὲς
ἀκτῖνες τύ
που λέηζερ,
ποὺ θὰ στοχεύ
ουν μαζὶ σὲ ὅλα τὰ φορητὰ τηλέφωνα καὶ ἄλλες
συσκευέ
ς χρηστῶν
στὴν περιοχή, ὅπου θὰ ἐνεργοποιῆται. 

 Αὐτὴ
ἡ τεχνολογί
α ὀνομάζεται πολλαπλῆ εἴσοδος-πολλαπλῆ ἔξοδος ἢ
MIMO. Οἱ κανό
νες καὶ τὰ ὅρια τῆς FCC θὰ ἐπιτρέπουν στὸν σταθμὸ βάσεως 5G νὰ ἀκτινοβολῆ μὲ ἰσχὺ μέχρι 30.000 watts ἀνὰ φάσμα 100 MΗz ἢ ἀντιστοίχως 300.000 watt ἀνὰ
GHz, ἐπί
πεδα, ποὺ εἶναι δέκα ἕως 100 φορὲς πιὸ ἰσχυρὰ ἀπὸ
αὐτά,
ποὺ ἐπιτρέπονται σήμερα σὲ σταθμούς βάσεως.

Σταθμοὶ
5G ἀπὸ τὸ Διά
στημα

Τοὐλάχιστον πέντε ἑταιρεῖες προτείνουν τὴν παροχή σήματος 5G ἀπὸ τὸ Διάστημα μὲ ἕνα σύστημα 20.000 δορυφόρων σὲ χαμηλὴ καὶ μέση τροχιὰ γύρω ἀπὸ τὴν γῆ. Αὐτό τὸ σύστημα θὰ σκεπάση τὴν γῆ μὲ δυνατές, ἑστιακὲς καὶ κατευθυνόμενες δέσμες.

Κάθε δορυφόρος θὰ στέλνη ὑψηλὲς
συχνό
τητες (MMW)
μὲ ἰσχὺ
μέ
χρι 5 ἑκατομμύρια Watt ἀπὸ
τὶς χιλιά
δες τοποθετημένες κεραῖες σὲ
φασματικὴ διά
ταξι. Βεβαίως, ἡ ἐνέργεια, ποὺ θὰ
φθά
νη μέχρι τὴν ἐπιφάνεια τῆς γῆς
θὰ εἶναι ἀρκετὰ πιὸ ἀδύ
νατη ἀπὸ αὐτὴν
τῶν ἐπιγεί
ων κεραιῶν, ἐν
τού
τοις θ
καλύ
πτη τὰ σημεῖα
τῆς γῆς, ποὺ δὲν θὰ ἔχουν σῆμα ἀπὸ ἄλλους ἐπιγείους σταθμοὺς καὶ συνεπῶς ἡ ἀκτινοβολί
α αὐτὴ θὰ
εἶναι προσθετικὴ στὴν ἐπί
γεια ἀκτινοβολία τῆς 5G,
πλέ
ον τῆς ἀκτινοβολίας ἀπὸ τὰ
δισεκατομμύ
ρια ἀντικείμενα τοῦ IoT.

Ἴσως
πιὸ σημαντικὸ εἶναι τὸ γεγονός, ὅτι οἱ δορυφορικοὶ σταθμοὶ θὰ τοποθετηθοῦν στὴν
μαγνητικὴ σφαῖρα τῆς γῆς, ποὺ ἐπηρεά
ζει σημαντικῶς τὰ ἠλεκτρικὰ πεδία τῆς ἀτμοοσφαίρας. Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἠλεκτρομαγνητικοῦ
περιβά
λλοντος τῆς γῆς ἴσως εἶναι μεγαλύτερη ἀπειλὴ γιὰ τὴν ζωὴ στὸν
πλανή
τη, περισσότερο καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀκτινοβολία τῶν ἐπιγείων σταθμῶν-κεραιῶν.

Ἐπιβαρυντικὰ
στοιχεῖα ἀπὸ τὴν ἀκτινοβολί
α τῶν
ραδιοσυχνοτή
των,

ποὺ
ἤδη ἔχουν τεκμηριωθῆ

Ἀκόμη καὶ πρὶν ὑπάρξη ἡ ἰδέα τῆς 5G, δεκάδες διαμαρτυρίες καὶ ἐκκλήσεις ἀπὸ διεθνῶς ἀνεγνωρισμένους ἐπιστήμονες, περιλαμβανομένης καὶ τῆς ἐκκλήσεως τοῦ
Freiburg μὲ τὶς ὑπογραφὲς 3.000 ἰατρῶν καὶ πλέ
ον, ζητοῦσαν τὴν
ἀναστολὴ τῆς ἐπεκτάσεως τῆς ἀσύ
ρματης ἀκτινοβολίας καὶ μία συμφωνία παγώματος-ἀνακωχῆς γιὰ τοὺς νέους σταθμοὺς βάσεως.

Τὸ
2015, 215 ἐπιστή
μονες ἀπὸ
41 χῶρες μετέ
φεραν τὶς ἀνησυχίες τους στὸν Ὀργανισμὸ Ἡνωμένων Ἐθνῶν (UN) καὶ στὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας (WHO). Στὴν ἐπιστολή τους ἀναφέρουν ὅτι ἕνα πλῆθος ἀπὸ πρόσφατα ἐπιστημονικὰ συγγράμματα ἐπισημαίνει ὅτι τὰ Ἡλεκτρομαγνητικὰ Πεδία (EMF), ἀκόμη καὶ σὲ ἐπίπεδα πολὺ χαμηλότερα ἀπὸ τὰ γνωστὰ διεθνῆ καὶ ἐθνικὰ
ὅρια, ἐπηρεά
ζουν κάθε ζῶντα ὀργανισμό.

Περισσότερες ἀπὸ 10.000 ἠλεγμένες καὶ δημοσιευμένες ἐργασίες δίδουν ἔμφασι στὶς βλάβες, οἱ ὁποῖες προκαλοῦνται στὴν ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν ἠλεκτρομαγνητικὴ ἀκτινοβολία. Αὐτὰ τὰ συμπτώματα περιλαμβάνουν:

 • Καρδιακὴ Ἀρρυθμία
 • Ἀλλαγὲς στὰ γονίδια
 • Ἀλλαγὲς τοῦ μεταβολισμοῦ
 • Ἀλλαγὲς στὴν ἀνάπτυξι τῶν κυττάρων
 • Καρκῖνο
 • Καρδιαγγειακὲς παθήσεις
 • Πνευματικὲς βλάβες
 • Καταστροφὴ τοῦ DNA

 

Γενικὲς
ἐπιπτώ
σεις στὴν ὑγεία

 

 • Αὔξησις τῶν ἐλευθέρων ριζῶν
 • Προβλήματα μαθήσεως καὶ μνήμης
 • Βλάβες τοῦ σπέρματος (ποιότης καὶ κίνησις)
 • Ἀποβολές
 • Νευρολογικὲς παθήσεις
 • Παχυσαρκία καὶ σάκχαρο
 • Ὀξειδωτικὸ στρές

Αὐτὴ
ἡ τεχνολογί
α ὀνομάζεται πολλαπλῆ εἴσοδος-πολλαπλῆ ἔξοδος ἢ
MIMO. Οἱ κανό
νες καὶ τὰ ὅρια τῆς FCC θὰ ἐπιτρέπουν στὸν σταθμὸ βάσεως 5G νὰ ἀκτινοβολῆ μὲ ἰσχὺ μέχρι 30.000 watts ἀνὰ φάσμα 100 MΗz ἢ ἀντιστοίχως 300.000 watt ἀνὰ
GHz, ἐπί
πεδα, ποὺ εἶναι δέκα ἕως 100 φορὲς πιὸ ἰσχυρὰ ἀπὸ
αὐτά,
ποὺ ἐπιτρέπονται σήμερα σὲ σταθμούς βάσεως.

Σταθμοὶ
5G ἀπὸ τὸ Διά
στημα

Τοὐλάχιστον πέντε ἑταιρεῖες προτείνουν τὴν παροχή σήματος 5G ἀπὸ τὸ Διάστημα μὲ ἕνα σύστημα 20.000 δορυφόρων σὲ χαμηλὴ καὶ μέση τροχιὰ γύρω ἀπὸ τὴν γῆ. Αὐτό τὸ σύστημα θὰ σκεπάση τὴν γῆ μὲ δυνατές, ἑστιακὲς καὶ κατευθυνόμενες δέσμες.

Κάθε δορυφόρος θὰ στέλνη ὑψηλὲς
συχνό
τητες (MMW)
μὲ ἰσχὺ
μέ
χρι 5 ἑκατομμύρια Watt ἀπὸ
τὶς χιλιά
δες τοποθετημένες κεραῖες σὲ
φασματικὴ διά
ταξι. Βεβαίως, ἡ ἐνέργεια, ποὺ θὰ
φθά
νη μέχρι τὴν ἐπιφάνεια τῆς γῆς
θὰ εἶναι ἀρκετὰ πιὸ ἀδύ
νατη ἀπὸ αὐτὴν
τῶν ἐπιγεί
ων κεραιῶν, ἐν
τού
τοις θ
καλύ
πτη τὰ σημεῖα
τῆς γῆς, ποὺ δὲν θὰ ἔχουν σῆμα ἀπὸ ἄλλους ἐπιγείους σταθμοὺς καὶ συνεπῶς ἡ ἀκτινοβολί
α αὐτὴ θὰ
εἶναι προσθετικὴ στὴν ἐπί
γεια ἀκτινοβολία τῆς 5G,
πλέ
ον τῆς ἀκτινοβολίας ἀπὸ τὰ
δισεκατομμύ
ρια ἀντικείμενα τοῦ IoT.

Ἴσως
πιὸ σημαντικὸ εἶναι τὸ γεγονός, ὅτι οἱ δορυφορικοὶ σταθμοὶ θὰ τοποθετηθοῦν στὴν
μαγνητικὴ σφαῖρα τῆς γῆς, ποὺ ἐπηρεά
ζει σημαντικῶς τὰ ἠλεκτρικὰ πεδία τῆς ἀτμοοσφαίρας. Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἠλεκτρομαγνητικοῦ
περιβά
λλοντος τῆς γῆς ἴσως εἶναι μεγαλύτερη ἀπειλὴ γιὰ τὴν ζωὴ στὸν
πλανή
τη, περισσότερο καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀκτινοβολία τῶν ἐπιγείων σταθμῶν-κεραιῶν.

Ἐπιβαρυντικὰ
στοιχεῖα ἀπὸ τὴν ἀκτινοβολί
α τῶν
ραδιοσυχνοτή
των,

ποὺ
ἤδη ἔχουν τεκμηριωθῆ

Ἀκόμη καὶ πρὶν ὑπάρξη ἡ ἰδέα τῆς 5G, δεκάδες διαμαρτυρίες καὶ ἐκκλήσεις ἀπὸ διεθνῶς ἀνεγνωρισμένους ἐπιστήμονες, περιλαμβανομένης καὶ τῆς ἐκκλήσεως τοῦ
Freiburg μὲ τὶς ὑπογραφὲς 3.000 ἰατρῶν καὶ πλέ
ον, ζητοῦσαν τὴν
ἀναστολὴ τῆς ἐπεκτάσεως τῆς ἀσύ
ρματης ἀκτινοβολίας καὶ μία συμφωνία παγώματος-ἀνακωχῆς γιὰ τοὺς νέους σταθμοὺς βάσεως.

Τὸ
2015, 215 ἐπιστή
μονες ἀπὸ
41 χῶρες μετέ
φεραν τὶς ἀνησυχίες τους στὸν Ὀργανισμὸ Ἡνωμένων Ἐθνῶν (UN) καὶ στὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας (WHO). Στὴν ἐπιστολή τους ἀναφέρουν ὅτι ἕνα πλῆθος ἀπὸ πρόσφατα ἐπιστημονικὰ συγγράμματα ἐπισημαίνει ὅτι τὰ Ἡλεκτρομαγνητικὰ Πεδία (EMF), ἀκόμη καὶ σὲ ἐπίπεδα πολὺ χαμηλότερα ἀπὸ τὰ γνωστὰ διεθνῆ καὶ ἐθνικὰ
ὅρια, ἐπηρεά
ζουν κάθε ζῶντα ὀργανισμό.

Περισσότερες ἀπὸ 10.000 ἠλεγμένες καὶ δημοσιευμένες ἐργασίες δίδουν ἔμφασι στὶς βλάβες, οἱ ὁποῖες προκαλοῦνται στὴν ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν ἠλεκτρομαγνητικὴ ἀκτινοβολία. Αὐτὰ τὰ συμπτώματα περιλαμβάνουν:

 • Καρδιακὴ Ἀρρυθμία
 • Ἀλλαγὲς στὰ γονίδια
 • Ἀλλαγὲς τοῦ μεταβολισμοῦ
 • Ἀλλαγὲς στὴν ἀνάπτυξι τῶν κυττάρων
 • Καρκῖνο
 • Καρδιαγγειακὲς παθήσεις
 • Πνευματικὲς βλάβες
 • Καταστροφὴ τοῦ DNA

 

Γενικὲς
ἐπιπτώ
σεις στὴν ὑγεία

 

 • Αὔξησις τῶν ἐλευθέρων ριζῶν
 • Προβλήματα μαθήσεως καὶ μνήμης
 • Βλάβες τοῦ σπέρματος (ποιότης καὶ κίνησις)
 • Ἀποβολές
 • Νευρολογικὲς παθήσεις
 • Παχυσαρκία καὶ σάκχαρο
 • Ὀξειδωτικὸ στρές
 • Οἱ
  ἐπιπτώ
  σεις στὰ παιδιὰ περιλαμβάνουν αὐτισμό, προβλήματα προσοχῆς, ὑπερκινητικότητα (ADHD) καὶ ἆσθμα.

  Οἱ
  ἐπιπτώ
  σεις ἐπεκτείνονται πέραν τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὑπάρχουν ἀρκετὲς μαρτυρίες γιὰ τὶς ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὰ διάφορα φυτά, στὴν ἄγρια ζωὴ καὶ στὰ ζῶα τῶν ἐργαστηρίων, περιλαμβανομένων τῶν κάτωθι:

  • Μυρμήγκια
  • Πουλιά
  • Δάση
  • Βάτραχοι
  • Μυῖγες
  • Μέλισσες
  • Ἔντομα
  • Θηλαστικά
  • Ποντίκια
  • Φυτά
  • Ἀρουραῖοι
  • Δένδρα

   

  Ἀρνητικὰ
  μικροβιολογικὰ συμπτώ
  ματα ἔχουν
  ἐπί
  σης παρατηρηθῆ.


  διεθνὴς ὀργά
  νωσις γιὰ τὴν ἔρευνα τοῦ καρκίνου (IARC), τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας (WHO) συμφώνησε τὸ 2011 ὅτι ἡ ἀκτινοβολία τῶν
  ραδιοσυχνοτή
  των ἀπὸ
  30 kHz – 300 kHz πιθανὸν νὰ προκαλῆ καρκινογενέ
  σεις στὸν ἄνθρωπο
  (Group 2B). Βεβαί
  ως, οἱ ἀποδείξεις, ποὺ ἔχουμε σήμερα, περιλαμβανομένων καὶ τῶν τελευταίων μελετῶν γιὰ τὴν χρῆσι κινητῶν
  τηλεφώ
  νων μὲ τοὺς κινδύνους ἐμφανίσεως καρκινικῶν ὄγκων
  στὸν ἐγκέ
  φαλο, προδίδουν ὅτι ἡ ἀκτινοβολία τῶν ραδιοσυχνοτήτων εἶναι ἀποδεδειγμένως καρκινογόνος γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ ἑπομένως θὰ πρέπη νὰ ἀλλάξη κατηγορία ὡς «Group 1 καρκινογόνος», ὅπως εἶναι γιὰ τὸ κάπνισμα καὶ τὸν ἀμίαντο.

  Τὰ
  σύ
  γχρονα ἀσύρματα σήματα ἔχουν παλμικὴ κίνησι. Ἡ ζημιὰ προκαλεῖται καὶ μὲ τὶς
  ὑψηλὲς συχνό
  τητες καὶ μὲ τὶς παλμικὲς δονήσεις τῶν χαμηλῶν συχνοτήτων. Ἡ ανάπτυξις τῶν δορυφορικῶν κεραιῶν 5G θὰ
  πρέ
  πη νὰ ἀπαγορευθῆ.


  γῆ, ἡ ἰονό
  σφαιρα καὶ ἡ χαμηλὴ ἀτμόσφαιρα δημιουργοῦν τὸ γήϊνο ἠλεκτρικὸ κύκλωμα, μέσα στὸ ὁποῖο ζοῦμε. Ἔχει πιὰ ὁρισθῆ
  ὅτι οἱ βιολογικοὶ ρυθμοὶ τοῦ ἀνθρώ
  που, τῶν πουλιῶν, τῶν ποντικῶν καὶ τῶν
  ἀραχνῶν ρυθμί
  ζονται ἀπὸ τὸ
  ἠλεκτρομαγνητικὸ φυσικὸ περιβά
  λλον τῆς γῆς καὶ ὅτι ἡ καλὴ φυσικὴ
  κατά
  στασις ὅλων τῶν ὀργανισμῶν ἐξαρτᾶται
  ἀπὸ τὴν σταθερό
  τητα αὐτοῦ τοῦ περιβάλλοντος, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἠλεκτρικῶν ἰδιοτήτων τῆς ἀτμοσφαίρας. Ὁ Ν. Cherry, σὲ
  ἕνα πρωτοποριακὸ ἄρθρο του, ἐξηγεῖ τὴν σημασί
  α τῆς
  συχνό
  τητος Schumann καὶ γιατί οἱ διαταραχὲς τῆς ἰονοσφαίρας
  μποροῦν νὰ προκαλέ
  σουν ἀλλαγὲς
  στὴν ἀρτηριακὴ πί
  εσι καὶ στὴν μελατονίνη καὶ νὰ προκαλέσουν καρκῖνο, προβλήματα ἀναπαραγωγῆς, καρδιολογικὲς
  καὶ νευρολογικὲς ἀσθέ
  νειες ἢ καὶ
  θά
  νατο.

  Αὐτὰ
  τὰ στοιχεῖα τοῦ ἠλεκτρομαγνητικοῦ μας περιβά
  λλοντος ἔχουν ἤδη ἀλλοιωθῆ ἀπὸ τὴν ἀκτινοβολία τῶν ἠλεκτρικῶν γραμμῶν. Ἡ ἁρμονική
  ἀκτινοβολί
  α τῶν ἠλεκτρικῶν γραμμῶν φθάνει μέχρι τὴν ἰονόσφαιρα τῆς γῆς καὶ τὴν μαγνητικὴ σφαῖρα
  της, στὴν ὁποία ἐκτονώ
  νεται μὲ τὴν μορφὴ διαδραστικῶν κυματικῶν
  σωματί
  διων. Τὸ 1985, ὁ Dr. Robert O. Becker
  προειδοποί
  ησε ὅτι ἡ
  ἁρμονικὴ ἀκτινοβολί
  α τῶν ἠλεκτρικῶν γραμμῶν ἔχει ἀλλοιώσει τὴν μαγνητικὴ σφαῖρα τῆς γῆς καὶ
  ὡς ἐκ τού
  του
  συνεχιζομένη ἐξέ
  λιξις αὐτοῦ τοῦ φαινομένου τείνει νὰ διαταράξη τὴν ἰσορροπία κάθε ζωῆς στὸν πλανήτη.


  τοποθέ
  τησις σ
  τροχιά,
  χιλιάδων δορυφόρων στὴν ἰονόσφαιρα καὶ τὴν
  μαγνητικὴ σφαῖρα τῆς γῆς, μὲ ἀκτινοβολί
  α κυμαινομένου σήματος σὲ ἑκατομμύρια Watt καὶ ἑκατομμύρια συχνότητες εἶναι
  δυνατό
  ν νὰ ἀλλοιώση τὰ ἠλεκτρομαγνητικὰ
  χαρακτηριστικὰ τοῦ περιβά
  λλοντος σὲ τέτοιο βαθμό, ποὺ θὰ εἶναι
  ἀδύ
  νατον ν
  προσαρμοσθοῦμε.


  περιστασιακὴ παρακολού
  θησις μᾶς ἔχει ἤδη δώσει ἀποδείξεις γιὰ σοβαρὲς ἐπιπτώσεις στὸν ἄνθρωπο καὶ τὰ ζῶα ἀπὸ τοὺς
  100 περί
  που δορυφόρους, πού παρέχουν σῆμα σὲ 2G καὶ 3G σὲ χαμηλὴ
  τροχιὰ ἀπὸ τὸ 1998. Τέ
  τοιες ἐπιδράσεις δὲν μποροῦν νὰ γίνουν κατανοητὲς μόνο ἀπὸ τὴν χαμηλὴ ἀκτινοβολία ἐπὶ τοῦ ἐδάφους. Ἡ γνῶσις ἀπὸ τὶς ἄλλες
  σχετικὲς ἐπιστῆμες εἶναι ἀναγκαί
  α, περιλαμβανομένης καὶ τῆς ἀτμοσφαιρικῆς φυσικῆς. Μὲ
  τὴν προσθή
  κη
  20.000
  δορυφόρων θὰ ρυπάνουμε περαιτέρω τὸ ἠλεκτρικὸ κύκλωμα γύρω ἀπὸ τὴν γῆ καὶ θὰ ἀλλάξουμε τὴν συχνότητα Schumann, μὲ τὴν ὁποία ὅλη ἡ ζωὴ στὸν πλανήτη εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμένη. Τὰ ἀποτελέσματα θὰ εἶναι παγκόσμια καὶ ἐνδεχομένως ἰδιαιτέρως καταστροφικά.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.