«ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΟ «ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΟΡΘΟΝ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;»

Uncategorized

π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης


 

Μ

έ ἀφορμή τήν μεθοδευμένη διόγκωση μιᾶς
ἐποχιακῆς γρίππης σέ φόβητρο “πανδημίας covid 19” γιά πολιτική ἐκμετάλλευση,
σάν μιά πρόβα ἐπιβολῆς παγκόσμιας δικτατορίας, ἡ Ἐκκλησία μας δέ­χθηκε
πρωτοφανῆ κτυπήματα, ὄχι μόνο μέ τό “ἐτσιθελικό” κλείσιμο τῶν Ναῶν Της ἀλλά καί
μέ ἀμφισβήτηση τῆς Δογματικῆς Της, στήν ὁποία συμπεριλαμβάνεται καί ἡ
Ἐκκλησιολογία Της.

Ἄνθρωποι ἐξαιρετικά
μειωμένου Θεολογικοῦ καί Πνευματικοῦ καταρτισμοῦ, ἀρκετοί ἀπό τούς ὁποίους
κατέχουν καί θέσεις ὑψηλῆς πνευματικῆς εὐθύνης, εἴτε ἐκφράζονται εὐθέως περί
τοῦ ὅτι οἱ Ναοί μας ὡς κτίρια δέν διαφέρουν σέ τίποτα ἀπό τούς λοιπούς
κοινοχρήστους χώρους τῶν καθημερινῶν συναλλαγῶν, εἴτε μέ ἄκομψη “διπλωματικότητα”
ἀφήνουν νά ἐννοηθῆ κάτι τέτοιο, μέ ἀποτέλεσμα νά ἐπικρατήση σύγχυση μεταξύ τῶν
πιστῶν!

Πέραν τῶν Θεολογικῶν
ἐπιχειρημάτων, πού ἔχουμε διατυπώσει ὅλο αὐτό διάστημα σέ διαδικτυακές ὁμιλίες
μας, ἰδίως στήν ὁμιλία μας μέ τίτλο «Ἡ Πολιτική ἔχει ἀνάγκη ἀπολυμάνσεως καί
ὄχι οἱ Ἱεροί μας Ναοί», πέραν τῶν σχετικῶν ἄρθρων τῶν σεβαστῶν ἀγωνιστῶν
Πατέρων, Ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου καί Πρωτ. Θεοδώρου Ζήση, ἀλλά καί συνόλου τῆς
Γραπτῆς καί Προφορικῆς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας μας, πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι
γιά πρώτη φορά στήν Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας ἀμφισβητεῖται ἀπό
τούς ἴδιους τούς Ποιμένες Της ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι Ναοί μας δέν εἶναι «Τόποι
Ἁγιάσματος καί Ἰατρεῖα ψυχῶν καί Σωμάτων», ἀλλά χρειάζονται ἀπολύμανση ἀπό τά
μικρόβια(!) καί κηρύσσεται ὅτι οἱ Ναοί εἶναι ἀσφαλεῖς γιά τήν σωματική μας
ὑγεία, μόνο ὅταν εἶναι σχεδόν κενοί ἀπό Πιστούς, ἤ ὅταν γνωμοδοτήση τό
Ὑπουργεῖο Ὑγείας γιά τήν ἀσφαλῆ εἴσοδό μας σ’ Αὐτούς!

Βεβαίως, ἐφ’ ὅσον ἔχει
ἤδη ἐξαπολυθεῖ ἀπό τήν Κυβέρνηση -μέ πρόσχημα καί ὑπνωτικό μας τόν ἰό Κορώνα-
μιά προσπάθεια ἀποϊεροποιήσεως τῆς Ἐκκλησίας μας
, θά ἀντιδράσουμε Θεολογικά καί
συνδυασμένα ὅσοι Ποιμένες πονοῦμε τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας, γιά νά παταχθῇ
καίρια αὐτή ἡ σύγχρονη αἵρεση, πού στοχεύει στόν ἐπαναπροσδιορισμό, ἀκόμη καί τῆς
Δογματικῆς τῆς Ἐκκλησίας μας βάσει τοῦ τί παγκοσμίως θεωρεῖται ὡς «πολιτικῶς
ὀρθόν»!

Ἐκ μέρους μας ὁ ἀγώνας
θά εἶναι ἰσχυρός καί ἀνυποχώρητος, γιατί τώρα πιά ἡ πάλη δέν εἶναι «πρός αἷμα
καί σάρκα ἀλλά πρός τάς ἀρχάς καί τάς ἐξουσίας τοῦ σκότους, πρός τά πνευματικά
τῆς πονηρίας»! Αὐτό φάνηκε καθαρά ἀπό τήν πρώτη στι­γμή ἀλλά τώρα πιά
ἀποδείχθηκε περίτρανα μέ τά συνδυασμένα καί πολυμέτωπα πυρά, πού ἐξαπέλυσαν οἱ
«Πύλες» τοῦ Πολιτικοῦ καί Δημοσιογραφικοῦ «Ἅδου», ὥστε νά καμφθοῦν ἐκ προοιμίου
οἱ ὅποιες ἀντιδράσεις ἐναντίον τῆς ἰσοπεδώσεως τῶν πάντων, πού ἐπιχειρεῖ ὁ
Παγκόσμιος Κρατικός ἀπολυταρχισμός.

Θά εἶναι πνευματικά
τυφλός αὐτός πού ἀκόμη καί τώρα δέν βλέπει ὅτι ὅλες οἱ ἐπιστῆμες ἔχουν
ὑποταχθεῖ στήν κρίση τοῦ τί θεωρεῖται «πολιτικῶς ὀρθό»
. Ἡ Φυσική ἔχει ἐγκλωβισθεῖ
στόν παραλογισμό τῆς ἐντελῶς ἀναπόδεικτης ἀλλά «πολιτικῶς ὀρθῆς» (γράφε
Πολιτικῶς ἐπιβεβλημένης) θεωρίας τῆς «Μεγάλης Ἐκρήξεως
» ! Ἡ Βιολογία ἔχει
διαστρεβλώσει τά ὑπέροχα ὄντως εὑρήματά της καί δέν ἐξάγει τά σπουδαῖα
συμπεράσματά της, γιατί ἔχει αἰχμαλωτισθεῖ στήν ἐντελῶς ἀντιεπιστημονική καί,
βεβαίως, ἀναπόδεικτη, ἀλλά πολιτικῶς ἐπιβεβλημένη «θεωρία τῆς Ἐξελίξεως»! Ἡ
Νομική ἔχει πάρει διαζευκτήριο μέ τήν Δικαιοσύνη, ἀφοῦ μέχρι χθές προάσπιζε
ἀκόμη καί τά νομικά δικαιώματα τῶν ἐμβρύων, ἐνῶ σήμερα δέν θεωρεῖ φόνο καί
ἔγκλημα τήν Ἔκτρωση, ἀλλά ὡς ἕνα καθαρισμό τῆς γυναίκας ἀπό ἀπόβλητα! Ἡ Ἰατρική
μέχρι χθές θεωροῦσε τήν Ἔκτρωση ἐπίορκη πράξη γιά τόν γιατρό, ἐνῶ σήμερα
διώκονται γιατροί καί προπηλακίζονται, ὅταν ἀρνοῦνται νά κάνουν ἔκτρωση! Μέχρι
χθές θεωροῦσε τήν Ὁμοφυλοφιλία ψυχιατρική πάθηση καί διαστροφή καί, μάλιστα,
ἀκόμη καί ὁ Φρόϋντ χαρακτηρίζει τόν ὁμοφυλόφιλο, πού καυχᾶται γιά τήν
ὁμοφυλοφιλία του, ὡς «βαθειά διεστραμμένο»(!), ἐνῶ σήμερα ἡ Ἰατρική, μέ τήν
ὑποχρεωτική ἐπιβολή τοῦ «πολιτικῶς ὀρθοῦ» τήν θεωρεῖ φυσιολογική ἐπιλογή καί
τούς ἀντιτιθεμένους σ’ αὐτήν τήν ἐντελῶς ἀντιεπιστημονική καί ἀπάνθρωπη δοξασία
ὡς ρατσιστές! Τά φῦλα χάθηκαν, ἡ φυσιολογική ζωή ἀπέμεινε μόνο γιά τά ζῶα!

Μέ αὐτήν τήν ἀπόλυτη
ἐξουσία, καταργῶντας κάθε λογική καί ἐπιστημονική ἐξακρίβωση καί Ἀλήθεια,
ἐπέβαλαν οἱ Πολιτικοί παγκοσμίως μιά ἁπλῆ γρίππη (μέ μικρότερη, μάλιστα,
θνησιμότητα ἀπό τίς προηγούμενες γρίππες) ὡς τήν ἐπιδημίαν πασῶν τῶν
χιλιετηρίδων, μέ τό ὄνομα Κορώνα ἰός καί ἀπέδειξαν πόσο εὔκολα ὁ τρομοκράτης ἀλλά,
κατ’ οὐσίαν, παντελῶς ἀνίσχυρος διάβολος μπορεῖ νά ἐπιβληθῇ στίς συνειδήσεις
ἐκείνων πού ἡ θρησκευτικότητά τους καί ἡ Πίστη τους εἶναι ἐντελῶς μετέωρες καί
ἐπιφανειακές.

Αὐτή ἡ τελευταία
διαπίστωση τῶν Πολιτικῶν, πού ἐξέπληξε ἀπρόσμενα καί τούς ἴδιους γιά τό «πόσο
κότες εἶναι πλέον οἱ ἄνθρωποι», τούς “ἔδωσε φτερά” νά ἀναλάβουν ἐνεργό
ἐργολαβία καί στά τῶν Ἱ. Ναῶν καί στά τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀκόμη δέ
καί στό «Μυστήριον τῶν Μυστηρίων», τήν Θ. Κοινωνία!

Εἶναι πλέον ἡλίου
φαεινότερον ὅτι ἀποκλειστικός σκοπός τῶν Ἀρχόντων τοῦ Κόσμου εἶναι καί ἡ ἔνταξη
τῆς Μόνης Ἀνοθεύτου Ἀληθείας, τῆς Ἀμωμήτου Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας στήν κατηγορία
τῶν «Πολιτικῶς Ὀρθῶν», ὥστε νά ὑπαχθῇ καί ἡ Περιοχή τοῦ Θεοῦ στή διαχειριστική
ἀπολυταρχία τοῦ Κράτους
! Αὐτό ἐπιχειρεῖται, γιατί δόθηκε ἡ ἐντύπωση στούς
Πολιτικούς ὅτι τά πολύ ἀργά ἀντανακλαστικά τῶν Ἱεραρχῶν μας στήν ἐπιχειρουμένη
δαιμονολογία, τούς ἀνοίγουν τό δρόμο, γιά νά ὁρίζουν πλέον οἱ ἄρχοντες τοῦ
κόσμου τό περιεχόμενο τοῦ Κηρύγματος τῆς Ἐκκλησίας καί νά ἐπιτρέπουν τή Ζωή καί
Λειτουργία Της μόνο ἐφ’ ὅσον ἐγκρίνουν ἐκεῖνα, πού δέν ἀντιτίθενται στά
«πολιτικῶς ὀρθά»!

Εἶναι, ὅμως, πολύ
γελασμένοι! Οἱ ὄντως Ἀρχιερεῖς τοῦ Χριστοῦ μας καί οἱ γνήσιοι Ποιμένες ὅλων τῶν
Βαθμῶν τῆς Ἱερωσύνης δέν θά ἀφήσουμε, μαζί μέ τόν Πιστό Λαό μας, τό δαιμονικό
«πολιτικῶς ὀρθόν» νά ἀνατρέψη τό Ἅγιο Εὐαγγέλιο καί τήν ἀπορρέουσα ἀπό Ἐκεῖνο
Δογματική Ἐκκλησιολογία! Γιατί ἡ Ἀλήθεια ἦταν καί εἶναι ἡ Δύναμη πού κανείς
ποτέ δέν μπορεῖ νά νικήση!

ΠΗΓΗ

1 σκέψη στο “«ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΟ «ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΟΡΘΟΝ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;»

  1. Το πολιτικό σύστημα θρειαμβεύει επειδή είναι μια ενωμένη μειοψηφία που ενεργεί εναντίον μιας διαιρεμένης πλειοψηφίας (Will Durant, Αμερικανός Ιστορικός και φιλόσοφος,1885-1981)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.