Ὅποιος πιστεύει σέ ὀπτασίες κυβερνᾶται ἀπό τούς δαίμονες

Uncategorized

Ὁσίου   Ἰγνατίου 
Μπριαντσανίνωφ  (1807 – 1867)

 ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος γράφει πώς ὅλα τά ὁράματα
πού προ­­­­­­έ­­­­ρχονται ἀπό τόν Θεό ἔ­­­­χουν ἕνα κοινό χαρακτηριστι­­κό.
Φέρ­νουν ταπείνωση καί γαλήνη στήν ψυχή, τή γεμίζουν μέ φό­­βο Θε­­οῦ καί ἐπίγνωση
τῆς ἁμαρτωλότητας καί μηδαμινότη­τάς της. Τά ὁράματα πού προκαλοῦμε μόνοι
μας ὅμως, ἐ­­νάντια στό θέ­­λημα τοῦ Θεοῦ, μᾶς ὁδηγοῦν στήν ἀλαζο­νεία καί τήν
πλάνη
. Προ­­­καλοῦν χαρά πού κολακεύει τή μα­­ταιότητα καί τό ἐγώ μας, κάτι
πού ἐμεῖς ἀδυνατοῦμε νά δι­ακρίνουμε.

Οἱ
δαίμονες προσπαθοῦν νά ἐμφανίζονται σάν ἄγγελοι, κολακεύουν τόν ἄνθρωπο μέ ἐπαίνους
καί ἱκανοποιοῦν τήν περιέργεια καί τή ματαιότητά του. Μετά τόν σπρώχνουν εὔκολα
στήν αὐταπάτη καί προκαλοῦν μεγάλη ζημιά στήν ψυχή του.[…]

Ἄνθρωποι
πού ἔχουν ἁμαρτωλή ζωή εἶναι περισσότερο ἱκανοί στήν αἰσθητή ἀντίληψη τῶν
πνευμάτων. Ποιός μπορεῖ νά βλέπει πνεύματα καί νά ἐπικοινωνεῖ μαζί τους; Οἱ
μάγοι, πού ἔχουν ἀπορρίψει τόν Θεό κι ἔχουν δεχτεῖ σάν θεό τους τόν σατανᾶ,
καθώς καί οἱ ἄνθρωποι πού ἔχουν δοθεῖ στά πάθη καί προσπαθοῦν νά τά ἱκανοποιήσουν
.
Εἶναι ἐκεῖνοι πού καταφεύγουν στούς μάγους καί μέ τή βοήθειά τους ἔρχονται σέ
προφανή ἐπικοινωνία μέ τά ἐκπεσμένα πνεύματα. Ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά νά τό
κατορθώσουν αὐτό εἶναι ν᾽ ἀπαρνηθοῦν τόν Χριστό. Αὐτό τό συναντᾶμε σέ ἀνθρώπους
πού εἶναι ἐξαντλημένοι ἀπό τή μέθη καί τήν ἔκλυτη ζωή καί σέ ἀσκητές πού ἔχουν
πέσει στήν ὑπερηφάνεια καί τήν πλάνη. Πολύ λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι πού μποροῦν νά
δοῦν πνεύματα φυσικά, μέ αἰσθητό τρόπο. Ἡ ἐπίσκεψη τῶν πνευμάτων γίνεται σέ
πολύ λίγους ἀνθρώπους καί τότε, σέ ἐξαιρετικές περιπτώσεις τῆς ζωῆς τους.[…]

Σήμερα
πολλοί ἄνθρωποι ἀφήνουν τόν ἑαυτό τους νά ἔρθει σέ ἐπικοινωνία μέ τά πονηρά πνεύματα,
μέ τή μαγεία. Οἱ δαίμονες συχνά ἐμφανίζονται σάν ἄγγελοι φωτός. Ἀπατοῦν καί
πλανοῦν μέ διάφορα παραμύθια, ἀνακατεύοντας τίς ἀλήθειες μέ τά ψέματα. Προκαλοῦν
πάντα μεγάλη σύγχυση στήν ψυχή ἤ καί στόν νοῦ. Σάν μέθοδο χρησιμοποιοῦν τή
μαγεία. Σ᾽ αὐτήν τήν περίπτωση δέν ὑπάρχει ἀνοιχτή ἄρνηση τοῦ Θεοῦ, ἀλλά κρυφή,
καλυμμένη
. Σήμερα ὁ διάβολος προσπαθεῖ νά κρύψει τά δίχτυά του. Ἀγωνίζεται
περισσότερο νά καταστρέψει τό οὐσιαστικό, ὄχι τό ἐπιφανειακό. Ἐκεῖνος πού
προσπαθεῖ νά ἐρευνήσει τά μυστήρια ἀδιαφορώντας γιά τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, χωρίς
νά διερωτηθεῖ ἄν ἡ πρόθεσή του εἶναι εὐάρεστη στόν Θεό ἤ σύμφωνη μέ τό θέλημά
Του, ἐμπιστεύεται τυφλά τή μαγεία, μπαίνει ἀπρόσεχτα σέ ἐπικοινωνία μέ τούς
δαίμονες καί ἐνεργεῖ σύμφωνα μέ τίς ἐντολές καί τίς ὁδηγίες τους. Τί εἶναι αὐτό
ἄν ὄχι ἀποστροφή τοῦ Θεοῦ, ἀπομάκρυνση ἀπό κοντά Του;[…]

Ἐκεῖνοι
πού βλέπουν πνεύματα μέ τά σωματικά τους μάτια, εὔκολα μποροῦν νά πλανηθοῦν καί
στή συνέχεια νά βλαφτοῦν ἤ καί νά καταστραφοῦν. Ἄν τήν ὥρα πού βλέπει
πνεύματα κάποιος ἄνθρωπος τά πιστέψει ἤ τά ἐμπιστευτεῖ, σίγουρα θά πλανηθεῖ, θά
ξεστρατίσει καί τό πνεῦμα του θά ἐκμαυλιστεῖ
. Αὐτό δέν τό καταλαβαίνει ὁ ἄπειρος.
Στή συνέχεια ἡ δυνατότητα διόρθωσης καί σωτηρίας σχεδόν χάνεται. Αὐτό τό ἔπαθαν
πολλοί, πάρα πολλοί ἄνθρωποι. Καί δέν τό ἔπαθαν μόνο εἰδωλολάτρες, πού οἱ ἱερεῖς
τους βρίσκονται σχεδόν σέ ἀνοικτή ἐπικοινωνία μέ τούς δαίμονες, ἀλλά καί πολλοί
χριστιανοί πού δέν γνώριζαν τά μυστήρια τοῦ χριστιανισμοῦ, πού οἱ συμπτώσεις
καί τά περιστατικά τούς ἔκαναν νά ἐπικοινωνήσουν μέ τούς δαίμονες. Ἀλλά τό ἔπαθαν
καί πολλοί ἀσκητές καί μοναχοί πού ἐνῶ δέν εἶχαν πνευματική ἀντίληψη τῶν
πνευμάτων, τά εἶδαν μέ τά σωματικά τους μάτια.[…]

Ἐκεῖνος
πού δέχεται τίς ὀπτασίες τῶν δαιμόνων μέ αἰσθητό τρόπο ἀπό μόνος του, χωρίς
καθοδήγηση, τό κάνει λαθεμένα καί πλανεμένα καί βαδίζει ἐνάντια στό θέλημα τοῦ
Θεοῦ.
Τέτοιος ἄνθρωπος εἶναι ἀδύνατο ν᾽ ἀποφύγει τήν πλάνη καί τή
βλάβη πού ἀκολουθεῖ. Ἡ ἴδια ἡ ρίζα τῆς πρόθεσης καί τῆς ἐπιθυμίας του εἶναι αὐταπάτη
καί πλάνη.[…]

 Ἄς παρακαλέσουμε τόν Θεό νά μᾶς χαρίσει
πνευματική θεωρία τῶν πνευμάτων, ὥστε νά μπορέσουμε νά τά διακρίνουμε στούς
λογισμούς καί στά ὄνειρα πού μᾶς βάζουν, νά διακόψουμε τήν πνευματική ἐπικοινωνία
μας μαζί τους, νά ξεφύγουμε ἀπό τόν ζυγό τους καί νά ἐλευθερωθοῦμε ἀπό τή
δουλεία τους.


κίνδυνος γιά μᾶς βρίσκεται στήν ἐπικοινωνία μας μέ τά ἐκπεσμένα πνεύματα, στην ὑποταγή
μας σ᾽ αὐτά. Ἄς ἐγκαταλείψουμε τήν ἄγνοια καί τίς ἐπικίνδυνες ἐπιθυμίες νά
βλέπουμε αἰσθητά ὁράματα, ἔξω ἀπό τήν τάξη πού ὅρισε ὁ Θεός. Ἄς ἀκολουθήσουμε
τή διδασκαλία τῶν ἁγίων πατέρων καί τήν παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας μέ
εὐλάβεια καί ὑποταγή. Ἄς ὑποταχτοῦμε μέ εὐλάβεια στήν τάξη τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνος
κάλυψε τίς ψυχές μας μέ τό πυκνό πέπλο τῶν σωμάτων μας κατά τή διάρκεια τῆς ἐπίγειας
διαδρομῆς μας, μᾶς ξεχώρισε μέ τό σῶμα μας αὐτό ἀπό τά κτιστά πνεύματα, γιά νά
μᾶς προστατεύσει ἀπό τά ἐκπεσμένα. Δέν ἔχουμε ἀνάγκη τήν αἰσθητή ἀντίληψη τῶν
πνευμάτων γιά νά τελειώσουμε τό ἐπίπονο ἐπίγειο ταξίδι μας. Αὐτό πού
χρειαζόμαστε εἶναι ἕνα φῶς ξεχωριστό. Καί τό φῶς αὐτό μᾶς δόθηκε. «Λύχνος τοῖς
ποσί μου ὁ νόμος σου καί φῶς ταῖς τρίβοις μου» (Ψαλμ. ρη
105).
Ἐκεῖνοι πού πορεύονται διαρκῶς μέσα στό φῶς τοῦ θείου νόμου δέν θά πλανηθοῦν οὔτε
ἀπό τά πάθη τους οὔτε ἀπό τά ἐκπεσμένα πνεύματα, ὅπως μαρτυρεῖ ἡ Ἁγία Γραφή: «Εἰρήνη
πολλή τοῖς ἀγαπῶσι τόν νόμον σου, καί οὐκ ἔστιν αὐτοῖς σκάνδαλον» (Ψαλμ. ριη
165).
Τό θεϊκό φῶς ἀποκαλύπτει ὅλους τούς κρυφούς καί φανερούς κινδύνους στόν δρόμο
μας.

 

(Ἀπό τό
βιβλίο «Τά Πνεύματα» τοῦ ὁσίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ, Μετάφραση – Ἐπιμέλεια
Πέτρου Μπότση, Ἀθήνα 2010, σ.51-53, 60-61, 115-116, 144-146)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.