Νά μή φοβόμαστε τόν θάνατο! Ὑπάρχει τό φάρμακο!

Uncategorized
(Ἡ θεία Μετάληψη θεραπεύει, δίνει ζωή στόν ἄνθρωπο καί ἀπομακρύνει τόν θάνατο.
Νά λοιπόν γιατί οἱ ἀντίχριστοι φοβοῦνται τήν θεία Μετάληψη καί θέλουν νά τήν ἀπαγορεύσουν ἤ ἀκόμη καί νά τήν καταργήσουν…)

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς


«Ὁ Κύριος νίκησε
πραγματικά τήν ἁμαρτία. Τή νίκησε μέ τήν ἄσπορο σύλληψη καί γέννησή Του. Στή συνέχεια
μέ τήν ἁγνή καί ἀναμάρτητη ζωή Του στή γῆ. Μετά μέ τό πάθος Του στόν σταυρό, μολονότι
ἦταν δίκαιος. Καί στό τέλος τή νίκη Του τή σφράγισε μέ τήν ἔνδοξη Ἀνάστασή Του.

Κύριος ἔγινε τό φάρμακο, τό πιό κατάλληλο κι ἀλάθευτο φάρμακο ἐνάντια στήν ἁμαρτία.
Ἐκεῖνος πού δηλητηριάστηκε ἀπό τήν ἁμαρτία, μόνο ἀπό τόν Χριστό μπορεῖ νά θεραπευτεῖ.
Ἐκεῖνος πού δέν θέλει ν᾿ ἁμαρτάνει, μόνο μέ τή βοήθεια τοῦ Χριστοῦ μπορεῖ νά ἱκανοποιήσει
τήν ἐπιθυμία του. Ὅταν οἱ ἄνθρωποι βρῆκαν τό φάρμακο γιά τήν εὐλογιά εἶπαν: Τή νικήσαμε
τήν ἀρρώστια αὐτή. Τό ἴδιο εἶπαν ὅταν βρῆκαν τό φάρμακο γιά τήν ἀμυγδαλίτιδα, γιά
τόν πονόδοντο, γιά τήν οὐρική ἀρθρίτιδα καί γι᾿ ἄλλες παρόμοιες ἀρρώστιες. Τίς νικήσαμε,
θριαμβολογοῦσαν. Αὐτό σημαίνει πώς ἡ εὕρεση φαρμάκου γιά κάποια ἀρρώστια, εἶναι
νίκη κατά τῆς ἁμαρτίας.
Ὁ Χριστός εἶναι μακράν ὁ μέγιστος Ἰατρός στήν ἀνθρώπινη ἱστορία, γιατί μᾶς ἔδωσε
τό φάρμακο γιά τή μεγαλύτερη ἁμαρτία.
Κι ἡ ἁμαρτία εἶναι ἐκείνη ἀπό τήν ὁποία γεννιοῦνται
ὅλα τ᾿ ἄλλα πάθη τοῦ ἀνθρώπου, τόσο τά σωματικά ὅσο καί τά ψυχικά. Τό φάρμακο
εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὁ ἀναστημένος καί ζωντανός Κύριος.
Εἶναι τό μοναδικό
κι ἀποτελεσματικό φάρμακο ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας. Ἄν ἀκόμα καί σήμερα οἱ ἄνθρωποι
ἁμαρτάνουν κι ἡ ἁμαρτία τούς ὁδηγεῖ στήν καταστροφή, αὐτό δέν σημαίνει πώς ὁ Χριστός
δέν νίκησε τήν ἁμαρτία, ἀλλ᾿ ὅτι οἱ ἄνθρωποι δέν πῆραν τό μοναδικό φάρμακο κατά
τῆς ἀρρώστιας αὐτῆς. Σημαίνει πώς αὐτοί δέν γνωρίζουν ἀρκετά τόν Χριστό ὡς φάρμακο
ἤ κι ἄν ἀκόμα Τόν γνωρίζουν, δέν Τόν χρησιμοποιοῦν γιά τόν ἄλφα ἤ βήτα λόγο.
Ἡ Ἱστορία μαρτυρεῖ μέ χιλιάδες καί μυριάδες φωνές, πώς ἐκεῖνοι πού χρησιμοποιοῦν
τό φάρμακο αὐτό γιά τήν ψυχή τους θεραπεύονται, γίνονται ὑγιεῖς.
Γνωρίζοντας τήν
ἀδυναμία τῆς ὕπαρξής μας ὁ Κύριος πρότεινε τό φάρμακο αὐτό στούς πιστούς. Πρόσφερε
τόν ἑαυτό Του σ᾿ αὐτούς, γιά νά Τόν λάβουν μέ τήν ὑλική μορφή τοῦ ἄρτου καί τοῦ
οἴνου. Καί τό᾿κανε αὐτό Ἐκεῖνος πού ἀγαπᾶ κάθε ἄνθρωπο μέ τήν ἀμέτρητη ἀγάπη Του,
μόνο καί μόνο γιά νά διευκολύνει τήν προσέγγισή του στό ζωοποιό φάρμακο κατά τῆς
ἁμαρτίας καί κάθε φθορᾶς πού προέρχεται ἀπ᾿ αὐτήν. «Ὁ τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων
μου τό αἷμα ἐν ἐμοί μένει κἀγώ ἐν αὐτῷ» (Ἰωάν. στ΄ 56).

Ἐκεῖνοι
πού τρέφουν τήν ἁμαρτία μέ τήν ἁμαρτία, χάνουν σταδιακά τή ζωή τους. Τήν φθείρει
ἡ ἁμαρτία. Ἐκεῖνοι ὅμως πού τρέφονται ἀπό τό σῶμα τοῦ ζῶντος Κυρίου, δρέπουν
ζωή. Κι ἡ ζωή μέσα τους αὐξάνει συνέχεια, ἐνῶ ὁ θάνατος ἀπομακρύνεται.
Κι ὅσο
αὐξάνει ἡ ζωή, τόσο μαραίνεται ἡ ἁμαρτία. Τήν ἀνούσια καί σκοτεινή γλυκύτητα τῆς
ἁμαρτίας σ᾿ αὐτούς ἀντικαθιστᾶ ἡ χαροποιός καί ζωοποιός γλυκύτητα τοῦ Νικητῆ Χριστοῦ.
Εὐλογημένοι εἶναι ἐκεῖνοι πού δοκίμασαν καί γεύτηκαν τό μυστήριο αὐτό στή ζωή
τους.
Αὐτοί θά κληθοῦν υἱοί φωτός καί τέκνα τῆς χάριτος. Ὅταν ἀναχωρήσουν ἀπό τή ζωή
αὐτή θά εἶναι σάν νά φεύγουν ἀπό νοσοκομεῖο, γιατί δέν θά εἶναι πιά ἄρρωστοι».
«Ἐλᾶτε λοιπόν, ἀδελφοί
μου, ὅλοι ἐσεῖς πού φοβᾶστε τόν θάνατο. Ἐλᾶτε πιό κοντά, προσεγγίστε τόν Νικητή
Χριστό, τόν ἀναστημένο. Ἐκεῖνος θά σᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τόν θάνατο κι ἀπό τόν φόβο
τοῦ θανάτου».

(Ἀπό τό βιβλίο
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΑ, ἐκδ. Πέτρου Μπότση, Ἀθήνα 2011, σ. 20-22 καί 24)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.