Μιά ἀπάντηση στόν Ἀργολίδος Νεκτάριο γιά τά περί συνωμοσιολογίας

Uncategorized


Κατὰ Ματθαῖον 8.21-22 Ἕτερος δὲ τῶν
μαθητῶν αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ· Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν
πατέρα μου. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἀκολούθει μοι, καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι
τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς.
10.35-37 ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον
κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς καὶ νύμφην κατὰ τῆς
πενθερᾶς αὐτῆς· καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ. Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα
ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος·
12.30-31 ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν
σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου
καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου. αὕτη πρώτη ἐντολή. Δευτέρα ὁμοία, αὕτη· ἀγαπήσεις τὸν
πλησίον σου ὡς σεαυτόν. μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστι.
Πράξεις 5.29 πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ
μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις.
Στὰ τέσσερα αὐτὰ ἐδάφια βλέπει κάποιος
τὴν ἄρνηση μιᾶς ἀγάπης πρὸς τὸν ἄνθρωπο ὅταν αὐτὴ ἐκδηλώνεται σὲ βάρος τῆς ἀγάπης
πρὸς τὸ Θεό. Πρέπει νὰ ἀγαπᾶ κάποιος τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους ὅπως τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ
ἐὰν πρέπει νὰ διαλέξει μεταξὺ ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ ἀγάπης πρὸς τὸν ἄνθρωπο, ἐπιλέγει
τὸ πρῶτο. Κι ἂν κάποιου Χριστιανοῦ δὲν τοῦ ἀρέσει, ἂς μὴν πιστεύει -ἀλλὰ αὐτὸ λέει
ὁ Χριστιανισμός.
Σύμφωνα μὲ τὸν  Ἀργολίδος
Νεκτάριο
, ὅμως, κανεὶς διαμαρτυρόμενος γιὰ τὸ κλείσιμο τῶν ναῶν δὲν πρόσεξε
τὸ «Μένουμε σπίτι γιατί αγαπάμε» τοῦ Ἱερώνυμου. Ἡ ἀγάπη τοῦ σημερινοῦ
κορωνο-ἀνθρωπισμοῦ εἶναι ἀγάπη ποὺ βάζει πρῶτα τὸν ἄνθρωπο καὶ μετὰ τὸ Θεό.
Διαμαρτύρεται ὁ ἴδιος ὅτι δὲν προσέχτηκε ἡ δήλωση τοῦ Πατριάρχη, ὅτι «Δεν
κινδυνεύει η πίστη αλλά οι πιστοί
». Ἀλήθεια, πῶς τὸ τεκμηριώνει αὐτό; Ἀπὸ τὸ
γεγονὸς ὅτι ἡ Πολιτεία ἔχει ὑπονοήσει ὅτι ἐνδέχεται νὰ διωχθοῦν ποινικὰ ὅσοι
ἱερεῖς τέλεσαν γάμους καὶ βαφτίσια; Ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐστάλη Ἀστυνομία μόνο στὶς
ἐκκλησίες καὶ ἔγιναν συλλήψεις Χριστιανῶν, ἀλλὰ δὲν ἔγιναν συλλήψεις οὔτε ἐπεβλήθησαν
πρόστιμα στὴν Πρωτοψάλτη, οὔτε στοὺς συνωστισμοὺς τῶν Ρομά, τῶν μεταναστῶν, τῶν
ΚΚΕδων στὸ Σύνταγμα τῆς Ἀθήνας, καὶ στὰ ἀπὸ τὸν δήμαρχο Ἀθηναίων ἄχρηστα ἐγκαίνια
τῆς Ὁμόνοιας;
Ἐὰν «Τα κίνητρα της πολιτείας ήταν
η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας
», ὅπως ὁ Ἀργολίδος Νεκτάριος ὑποστηρίζει, τότε
ἡ Πολιτεία θὰ ἔστελνε τὰ ΜΑΤ σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις συνωστισμοῦ καὶ «ἄσκοπης ἐξόδου»
πολιτῶν. Καὶ ὄχι μόνο στὶς ἐκκλησίες. Τόσο ἁπλό. Δὲν γνωρίζει γιὰ ὅλες αὐτὲς τὶς
ἀλλεπάλληλες περιπτώσεις ὁ Ἀργολίδος; Τί ἀκριβῶς τὸ συνωμοσιολογικὸ ὑπάρχει σὲ
αὐτὴ τὴ συλλογιστική; Πολὺ καλά, λοιπόν, ἄλλοι μητροπολίτες εἶπαν ὅτι ἡ ἀσθένεια
ἦταν πρόσχημα κατὰ τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ ἄλλοι μιλοῦν γιὰ
διωγμό
. Ψεκασμένοι κι αὐτοί;
Διαμαρτύρεται ὁ Ἀργολίδος γιὰ τὶς ὕβρεις
ποὺ δέχτηκε. Οἱ ὕβρεις εἶναι ἀνεπίτρεπτες, κατάπτυστες καὶ καταδικαστέες. Εἶναι
μὴ χριστιανικές. Δὲ χωρᾶ ἀμφιβολία. Ἔχει ὅμως δεῖ στὰ ΜΚΔ ὁ Ἀργολίδος Νεκτάριος
τὸ τί ἔσερναν οἱ μὴ χριστιανοὶ ὁπαδοὶ τῆς «ἐπιστήμης» σὲ ὅσους ὑπερασπίζονταν τὴν
Ἐκκλησία καὶ τὴ μετάληψη; Τί συζητᾶμε τώρα; Τὸ ποιὸς ἔχει ὑβριστεῖ περισσότερο;
Ὅμως, τί ἐντύπωση δίνεται στὸν ἀναγνώστη
τοῦ κειμένου του, ὅταν τὰ παραδείγματα διαμαρτυρόμενων ποὺ δίνει ὁ ἴδιος ἀφοροῦν
ἀποκλειστικὰ προβληματικὰ ἄτομα, ἄτομα, θὰ ἔλεγε κανείς, μὲ ψυχολογικὰ προβλήματα;
Τὰ χαρακτηρίζει ὡς ἀνθρώπους ποὺ δὲν διάβασαν ποτὲ τὴν Ἁγία Γραφή, ἀνθρώπους
ποὺ ἐπιχειρηματολογοῦν μὲ βάση τὴν Ἀποκάλυψη, ἀνθρώπους ποὺ τηλεφωνοῦν
ἀνώνυμα καὶ διαολοστέλνουν, 
καὶ ἀνθρώπους-ὁπαδοὺς κάποιου γέροντα,
ποὺ γράφουν τὰ ἴδια μηνύματα διαμαρτυρίας
. Δὲν βρέθηκε, στ’ ἀλήθεια σὲ ὅλη
τὴν Ἀργολίδα οὔτε ἕνας λαϊκὸς νὰ τοῦ ἐναντιωθεῖ μὲ ἠπιότητα καὶ
μὲ σοβαρὰ ἐπιχειρήματα ἀντὶ ὕβρεων; Ἐντελῶς τυχαῖα, ἔτσι; Μὰ τότε ποιὸς φταίει
γιὰ τὸ χαμηλὸ θρησκευτικὸ ἐπίπεδο τῆς Ἀργολίδας; Γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς τῆς Ἀργολίδας
ποὺ «χρειάζονται διδασκαλία»; Ἂν πάλι βρέθηκαν ἄνθρωποι μὲ ἤπιο τρόπο ποὺ ἐξέφρασαν
μὲ σοβαρὴ ἐπιχειρηματολογία τὴ διαφωνία τους μαζί του, γιατί ὁ Ἀργολίδος δὲν ἀναφέρει
καὶ τέτοια παραδείγματα; Μόνο τὰ ἀρνητικὰ καταγράφει; Γιατί; Δὲν μένει καθένας,
ἔτσι, μὲ τὴν ἐντύπωση ὅτι ὅσοι διαφωνοῦν γιὰ τὸ κλείσιμο τῶν ναῶν εἶναι στὴν
πλειονότητα ἢ ὅλοι, τέτοιοι ἄνθρωποι, ὑβριστὲς καὶ ἀλλοπρόσαλλοι; Δὲν θὰ μείνει
κάποιος μὲ τὴν ἐντύπωση ὅτι ἀπὸ τὴ μία εἶναι οἱ «βοσκοὶ» φανατικοὶ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλοι
οἱ ἤπιοι «φωτισμένοι»;

Βέβαια, τὸ παράδειγμα ποὺ δίνει, μὲ
τοὺς Μ. Βασίλειο καὶ Γρηγόριο Θεολόγο καὶ τοὺς μπακάληδες καὶ βοσκούς, πέρα ἀπὸ
τὸ ὅτι αἰσθάνεται κατ’ ἀντιστοιχία ὡς Βασίλειος καὶ Γρηγόριος ἐν μέσῳ ἀγριοφωνασκούντων
μπακάληδων καὶ βοσκῶν, εἶναι ἀτυχές: Γιατὶ οἱ δυὸ αὐτοὶ ἅγιοι ἐπέλυαν προβλήματα
δογματικά, γιὰ τὴν Ἁγία Τριάδα. Πιὸ δύσκολα θεολογικῶς ζητήματα, δὲ γίνεται. Καὶ
τότε ἦταν κάτι τὸ πρωτόγνωρο θεολογικά. Ἐνῶ τώρα συζητήθηκε τὸ ἁπλούστατο, κι ὄχι
κάτι καινούργιο ἢ ὑπέρτατα θεολογικο: τὸ ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ κλείνουν οἱ ἐκκλησίες
γιὰ κανένα λόγο, παρὰ τὴν ἔξωθεν βία, τῶν μὴ Χριστιανῶν.

Μήπως ὅμως μὲ τοὺς ἀντιφρονοῦντες
κληρικοὺς αἰσθάνεται καλύτερα ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου; Γράφει γιὰ «ροπαλοφόρους»,
γιὰ «κενολόγους». Μόνοι καλοὶ εἶναι ὅσοι συμβουλεύθηκε. Ποὺ «διακρίνονται
για την ψυχραιμία και την νηφαλιότητα. Μίλησα με σοβαρούς επιστήμονες, που
διακρίνονται για τη βαθειά τους πίστη και αγάπη στο Θεό και στην εκκλησία
» Ἀγνοεῖ
ὅτι τὸ νὰ λέει καὶ νὰ ξελέει κάποιος ἐπιστήμονας ὅτι ἡ μάσκα εἶναι «περιττή», «ἐπικίνδυνη»,
«χρήσιμη», καὶ τελικὰ «ἀπαραίτητη» δὲν εἶναι χαρακτηριστικὸ ἐπιστημονικῆς μεθόδου
(ἐπίμονης συλλογῆς πληροφοριῶν, σοβαρῆς ἀνάλυσης κ.λπ.), οὔτε τὸ νὰ λέει ἕνας ἐπιστήμονας
ἀρχικὰ ὅτι τὰ παιδιὰ μολύνουν (κλείνοντας τὰ σχολεῖα καὶ προκαλώντας ἄσκοπη καὶ
ἐπιβλαβὴ ἀναστάτωση) καὶ κατόπιν ὅτι δὲν μολύνουν τοὺς μεγάλους.
Ἐὰν προσωπική του ἄποψη ἦταν ὅτι «θα
μπορούσαν τα μέτρα αυτά να είναι ηπιότερα
», θὰ ἔπρεπε νὰ διαφωνήσει, κι ὄχι
νὰ λέει «δε ξέρω πόσο μπορούσε να λειτουργήσει» καὶ «Ό,τι έγινε,
έγινε
». Ὄχι, δὲν «ἔγινε ὅ,τι ἔγινε». Τὰ «ντάξει, περασμένα-ξεχασμένα» καὶ
«καὶ τί ψάχνετε τώρα, πιά;» νὰ τὰ λέμε γιὰ ἄλλα ζητήματα, κι ὄχι γιὰ τῆς Ἐκκλησίας.
Ὅσον ἀφορᾶ τὰ ἐπιστημονικά:
Ἐὰν κοιτάξει κάποιος τὸ χάρτη τῆς Εὐρώπης
θὰ δεῖ τὴν δυτικὴ μὲ πολλαπλάσια κρούσματα καὶ τὴν ἀνατολικὴ (καὶ κατὰ βάσιν Ὀρθόδοξη)
μὲ λιγοστά. Αὐτὸ εἴτε θὰ τὸ θεωρήσει θαῦμα εἴτε ἀποτέλεσμα ὑλικῶν παραγόντων.
Στὴν περίπτωση ποὺ τὸ ἐξηγήσει μὲ τὸ δεύτερο τρόπο, χῶρες καὶ πόλεις μητροπόλεις
τοῦ ἐμπορίου, κέντρα τῆς παγκοσμιοποίησης, «κέντρα διερχομένων» θὰ εἶχαν -ὅ,τι
κι ἂν ἔκαναν- μεγάλες ἀπώλειες, ἐνῶ οἱ Ἀνατολικοευρωπαῖοι καὶ Βαλκάνιοι θὰ εἶχαν
μικρές. Πληροφόρησαν ἄραγε τὸν Ἀργολίδος οἱ συνεργάτες του ὅτι τὸ Βέλγιο διέταξε
πρῶτο καὶ ἄμεσα τὴν γενικευμένη καραντίνα μέσα σὲ 3 ἡμέρες, κι ὅμως ἡ ἄμεση λήψη
μέτρων δὲν τὸ βοήθησε καθόλου γιατὶ ἔχει τὸν ὑψηλότερο ἀριθμὸ θανάτων ἀνὰ ἑκατομμύριο
πληθυσμοῦ;
Ἀλήθεια, τώρα ποὺ ἡ κυβέρνηση ἀποφάσισε
νὰ ἐφαρμόσει πολιτικὲς ἀκόμη πιὸ «ἀπάνθρωπες» ἀπὸ τῆς Σουηδίας καὶ τοῦ Βρετανοῦ
πρωθυπουργοῦ (μὲ «μπᾶτε σκύλοι ἀλέστε» γιὰ τοὺς τουρίστες ποὺ θὰ ἔρθουν), μήπως
θὰ ἀλλάξει ἄποψη γιὰ τὸ πρακτέο ὁ Ἀργολίδος; Εἶχε πραγματικὰ τὴν ἀτυχία τὸ κείμενο,
ποὺ κάνει λόγο γιὰ φέρετρα καὶ ἄλλα τρομακτικά, ποὺ τὰ ἀκοῦμε ἐπὶ 3 μῆνες, νὰ
δημοσιευθεῖ τώρα, ποὺ ἡ κυβέρνηση ἀποφάσισε ὅτι «ὁ ἱὸς δὲν κολλάει» καὶ «ὅπλο
μας εἶναι τὸ μεράκι τοῦ Ἕλληνα», καὶ νὰ ὑπερασπιστεῖ [τὸ κείμενο] κάτι τὸ ὁποῖο
οὔτε ἡ κυβέρνηση δὲν ὑπερασπίζεται πιά, οὔτε οἱ «σοβαροὶ ἐπιστήμονές» της. Τώρα,
ἄραγε θὰ εἶναι ἐπιστημονικὰ «ὑπεύθυνη στάση τῶν Χριστιανῶν» νὰ κάνουν τὰ ἀντίθετα
ἀπὸ ὅσα θεωροῦντο πρὶν ἀπὸ λίγο ἐπιστημονικὰ «ὑπεύθυνη στάση»; Ἐὰν αὐτὸ λέγεται
«ὑπευθυνότητα», τότε οἱ λέξεις ἔχουν χάσει τὸ νόημά τους.
Ἐνῶ ὁ Ἀργολίδος θεωρεῖ ὅτι κακῶς οἱ
ΗΠΑ θεώρησαν τὸν ἱὸ «εργαστηριακό κατασκεύασμα των Κινέζων», καὶ κάνει λόγο
στὸ κείμενο γιὰ  συνωμοσιολογίες (8 φορὲς χρησιμοποιεῖ τὴ λέξη αὐτὴ καὶ τὴ
λ. συνωμοσία), ὁ δημοσιογράφος Μ. Ἰγνατίου, ποὺ ἐπίσης κάνει ἀρνητικὰ λόγο γιὰ
«συνωμοσιολόγους» καὶ «ψεκασμένους», ἀποδέχεται (σὲ κείμενό του μὲ τίτλο «Οι
αλήθειες και τα ψέματα για τον “κινέζικο ιό”: Οι ψεκασμένες θεωρίες του Τραμπ,
που μερικές φορές σωστά τα λέει!
») τὴν ἄποψη περὶ (ἔτσι τὸ γράφει) «συνωμοσίας» τοῦ
Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας μὲ τὴν  Κίνα γιὰ τὴν ἀπόκρυψη τῆς σοβαρότητας
τῆς κατάστασης. Τί συμβαίνει; Δύο ἀντίπαλοι τῆς συνωμοσιολογίας πιστεύουν ἀντίθετα
ἢ σχεδὸν ἀντίθετα πράγματα. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ κατηγορία γιὰ συνωμοσιολογία εἶναι
ἕνα τσουβάλι ὅπου βάζουμε μέσα ἐκείνους μὲ τοὺς ὁποίους διαφωνοῦμε· καὶ ὅτι εἶναι
ἕνας τόσο χαλαρὸς σημασιολογικὰ ὅρος, ὥστε δύο ἀντι-συνωμοσιολόγοι νὰ διαφωνοῦν
ἀναμεταξύ τους. Ἀντὶ συνεπῶς νὰ χαρακτηρίζονται συνωμοσιολόγοι οἱ διαφωνοῦντες,
θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖται μὲ φειδὼ ὁ χαρακτηρισμός.
Ὅποιος διαφωνεῖ μὲ τὸ κλείσιμο τῶν ἐκκλησιῶν
καὶ κατακρίνει ὅσους τὸ ἐπέτρεψαν δὲν συμφωνεῖ ἀπαραίτητα ὅτι ὁ ἱὸς δὲν ὑπάρχει
οὔτε ὅτι εἶναι μιὰ γριπούλα. Ὡστόσο ὑπάρχουν
μελέτες
 ποὺ θεωροῦν ὅτι ἡ θνητότητα εἶναι πολὺ μικρή. Ὅμως, θὰ μᾶς ἀπαντήσουν
μὲ τὴ Νέα Ὑόρκη καὶ τὰ φέρετρα τῆς βόρειας Ἰταλίας, χωρὶς νὰ λάβουν ὑπόψη ὅτι τέτοια
μέρη εἶναι μητροπόλεις τῆς παγκοσμιοποίησης, τῆς μετακίνησης πληθυσμῶν, ὅτι σὲ
αὐτὰ ἔγιναν τραγικὰ λάθη (π.χ. μπαινόβγαιναν φορεῖς τοῦ ἱοῦ στὰ ἐξωτερικὰ ἱατρεῖα
κ.λπ.).
Τὸ κείμενο κοροϊδεύει τὰ περὶ Ἀντιχρίστου
καὶ τῆς «προετοιμασίας» γιὰ τὸν ἐρχομό του. Ὡραῖα. Καὶ μὲ τί κριτήρια λοιπὸν θὰ
πεῖ στοὺς πιστοὺς ὁ μελλοντικὸς Ἀργολίδος καὶ ἡ μελλοντικὴ Διαρκὴς Ἱερὰ
Σύνοδος (τὴν σκέτη Ι.Σ. μὴν τὴν εἴδατε…) ὅτι ὑπάρχει πρόβλημα, κι ὅτι προετοιμάζεται
μιὰ τέτοια κατάσταση πραγμάτων; Μὲ τὸ διαρκὲς «μὴν ἀνησυχεῖτε» καὶ μὲ τὸν
«παροντισμό» τοῦ ἄθεου ἐκσυγχρονισμοῦ; Γιατὶ πιθανότατα καὶ τότε, λίγο πρὶν ἀπὸ
τὸν Ἀντίχριστο, οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι θὰ λένε «Ἔλα, μωρέ, σιγά, ὑπερβάλλετε».
Ἢ τὸ κριτήριο θὰ εἶναι τὸ «κανεὶς δὲν θὰ μπορεῖ νὰ πουλᾶ καὶ νὰ ἀγοράζει δίχως
τὸν ἀριθμὸ αὐτόν»; Καὶ πότε θὰ τὸ πεῖ στὸ ποίμνιο ἡ Ἱεραρχία; Ἐγκαίρως; Μπορεῖ
κάποιος νὰ πουλᾶ προϊόντα στὴν ἀγορὰ χωρὶς τὸ barcode; Γιατί συνέβη τέτοια ἐπιλογὴ
τῶν ἀνθρώπων, ποὺ ἔβαλαν τὸ 666 πάνω στὴ συσκευασία κάθε προϊόντος; Ἦταν οἱ δράστες
ἄραγε ἀπὸ ἐκείνους τοὺς ψυχοπαθεῖς, ποὺ θέλουν νὰ αὐτοεκπληρώνουν γνωστὲς
προφητεῖες; Ἢ μήπως πιστεύουν εἰλικρινά (καὶ τὸ ἐπέβαλαν παγκοσμίως στὴν ἀγορά)
σὲ ὅ,τι συμβολίζει ὁ ἀριθμός; Καὶ τί προτείνει ὁ Ἀργολίδος γιὰ τὶς προσωπικὲς ἐλευθερίες;
«Εἶστε ἤδη φακελωμένοι μὲ τὰ κινητὰ καὶ τὸ facebook, ὁπότε ἄδικα ἀνησυχεῖτε γιὰ
τὰ προσωπικὰ δεδομένα καὶ τὶς ἐλευθερίες»; Δηλαδή, σᾶς ἔκοψαν τὸ ἕνα χέρι, γιατί
διαμαρτύρεστε ποὺ θὰ σᾶς κόψουν καὶ τὸ ἄλλο; Ἔχετε χάσει μέρος τῆς ἐλευθερίας
σας, γιατί διαμαρτύρεστε ἂν ὄντως -ὅπως λέτε- θὰ χάσετε καὶ τὸ ὑπόλοιπο; Ὁ συντάκτης
τοῦ κειμένου φαίνεται νὰ ξεχνᾶ ὅτι τὰ facebook καὶ τὰ κινητὰ δὲν εἶναι ὑποχρεωτικά,
ἐνῶ ὅσα αὐτὸς δὲν καταδικάζει καὶ τοῦ φαίνονται ἀθώα τεχνολογία καὶ ἀθώα ἐπιστήμη
θὰ εἶναι ὑποχρεωτικὰ γιὰ ὅλους, καὶ συγκρίνει τὰ μὴ ὑποχρεωτικὰ κινητὰ καὶ ΜΚΔ
μὲ ἀνελεύθερα ἔκτακτα διατάγματα πρὸς ὅλους. Θυμᾶται ὁ Ἀργολίδος Νεκτάριος τὸ
παραμύθι μὲ τὰ ἐμβόλια γιὰ τὸν ἱὸ H1N1 ἢ νομίζουν ὅσοι τὸν πληροφοροῦν ὅτι ἐντελῶς
τυχαῖα καὶ παρανοϊκὰ ὁ κόσμος ψυλλιάζεται μὲ τὰ ἐμβόλια;
Παραθέτει τὸ ἄρθρο τοῦ Ἀργολίδος μιὰ
ντουζίνα φοβικὰ παραδείγματα μὲ ρώσικα μοναστήρια τῶν ὁποίων οἱ μοναχοὶ κόλλησαν
γιατὶ ἄνοιξαν τὶς πύλες τους στὰ πλήθη τῶν φανατικῶν Ὀρθοδόξων ποὺ δὲν ἤθελαν
κλειστὲς ἐκκλησίες. Ἄλλοτε (παλιά) μὲ μοναχὲς στὴν Ἑλλάδα ποὺ ἀρρώστησαν καὶ δὲν
καλοῦσαν τὸ γιατρὸ ἕως ὅτου ἀναγκάστηκαν νὰ καλέσουν -λὲς καὶ εἶπε κάποιος ὅτι
γενικὰ οἱ γιατροὶ εἶναι ἄχρηστοι στοὺς Χριστιανούς. Φυσικὰ καὶ δὲν εἶναι ἄχρηστοι,
ὡστόσο ὅταν οἱ γιατροὶ καὶ οἱ ἐπιστήμονες διχάζονται ἀναμεταξύ τους, δὲν μποροῦμε
νὰ ὑπακούσουμε τυφλὰ στὴν ἄποψη τῆς μιᾶς ἐπιστημονικῆς μερίδας σὰν αὐτὴ νὰ ἦταν
ἡ μοναδική. Πόσο μᾶλλον σήμερα, ποὺ υἱοθετεῖται ἡ ἄποψη τῆς ἀντίθετης ἐπιστημονικῆς
μερίδας, δηλαδὴ ὅτι καραντίνα ἄνευ ἐμβολίου εἶναι ἀδύνατη καὶ γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ
κολλήσουμε, καὶ νὰ πεθάνουμε κάποιοι. Τώρα, «δὲν θὰ μένουμε σπίτι γιατὶ ἀγαπᾶμε»;
Θὰ σηκώσουμε τὸ λάβαρο τῆς «ἀγάπης» ἐνάντια στὰ νέα, ἐξολοκλήρου ἀντίθετα, μέτρα;
Θὰ ποῦμε «ὅ,τι ἔγινε ἔγινε» ξανά;
Διαβάζουμε στὸ ἄρθρο «Ένα ακόμη
επιχείρημα που πολλοί έγραψαν είναι γιατί στις Σλαβικές χώρες που δεν έκλεισαν
οι εκκλησίες, δεν υπήρξαν κρούσματα. Είχα άμεση επικοινωνία από Ρωσία και
Ουκρανία και γνώριζα πολύ καλά τι συνέβαινε
», καὶ παρατίθενται διάφορα μακάβρια
περιστατικά. Δὲν γνωρίζουμε σὲ ποιὰ Ἐκκλησία ἀναφέρεται τὸ ἄρθρο στὴν Οὐκρανία
(αὐτὴν ποὺ ἀναγνώρισε ὁ Πατριάρχης καὶ ὁ Ἱερώνυμος, ποὺ κάποιοι κοινωνοῦν τοὺς
πιστοὺς ἀπὸ τὸ ἴντερνετ;), οὔτε εἴμαστε ρωσολάτρες, ὡστόσο αὐτὴ τὴ στιγμή (22/5/2020), Ὀρθόδοξες χῶρες
ποὺ κράτησαν τὶς ἐκκλησίες ἀνοιχτές, ἡ Λευκορωσία, ἡ Βουλγαρία, ἡ Γεωργία, ἔχουν
πάνω κάτω ἴδιους θανάτους ἀνὰ ἑκατομμύριο σὲ σχέση μὲ τὴν Ἑλλάδα (20, 18, 3 καὶ
16, ἀντίστοιχα). Ἀκόμη καὶ ἡ Ρωσία ἔχει λιγότερους θανάτους (22) ἀνὰ ἑκατομμύριο
πληθυσμοῦ ἀπὸ τὴ δυτικὴ Εὐρώπη (64η στὴ παγκόσμια σειρὰ κατάταξης). Δηλαδή, εἴτε
ἔκλεισαν οἱ ἐκκλησίες εἴτε ὄχι, τὸ θανατικὸ χτύπησε σχεδὸν τὸ ἴδιο. Γι’ αὐτὸ καὶ
δὲν ἔπρεπε νὰ κλείσουν οἱ ἐκκλησίες στὴν Ἑλλάδα. Συνεπῶς, ἡ τρομοκρατικὴ
περιπτωσιολογία τοῦ ἄρθρου τοῦ Ἀργολίδος, μὲ τὰ σλαβικὰ μοναστήρια, δὲν ἔχει εὐρύτερη
βάση. Εἶναι ἁπλὰ περιπτωσιολογία. Ἡ ὀρθόδοξη παράδοσή μας λέει ἄλλα πράγματα γιὰ
τὶς ἐπιδημίες. Λέει ὅτι γίνονταν λιτανεῖες, ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἔτρεχαν στὶς ἐκκλησίες
(ἐν μέσῳ πανώλης), λέει γιὰ θαύματα π.χ. τοῦ ἅγιου Σπυρίδωνα. Ἐὰν ἡ παράδοση αὐτὴ
εἶναι λάθος, ἢ ψέμμα, ἂς τὸ ποῦν εὐθέως οἱ Ἱεράρχες.
Παραθέτει ὁ Ἀργολίδος τὸ ἐρώτημα «καὶ
πῶς θὰ γίνει, ἐνῶ τόσον καιρὸ λέγαμε νὰ καθίσουν σπίτι οἱ πιστοί, τώρα θὰ τοὺς
ποῦμε νὰ ἔρθουν;» Ἡ πραγματικότητα εἶναι ἀκόμη πιὸ σκληρή: Ὄχι μόνο σφράγισαν τὶς
ἐκκλησίες, ἀλλὰ διαστρέβλωσαν καὶ
τὶς ἀπόψεις τοῦ Ἰωάννη Χρυσόστομου ὥστε νὰ τὸν ἐμφανίζουν νὰ συμφωνεῖ μὲ τὴν
προτεσταντικὴ «ἀτομικὴ προσευχὴ» τοῦ Μητσοτάκη, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ κόσμος στὴν Ἑλλάδα
νὰ ἑλκύεται ἀπὸ τὴν προτεσταντικὴ ἀντίληψη περὶ Ἐκκλησίας. Τὸ πραγματικὸ ἐρώτημα
εἶναι: Πῶς θὰ πείσετε τὸν κόσμο ὅτι χρειάζεται πλέον νὰ πηγαίνει στὴν ἐκκλησία,
ἐνῶ τὸν διαβεβαιώνατε (διάφοροι ἱεράρχες) ὅτι «δὲν θὰ πεθάνει κι ἂν δὲν πάει ἐκκλησία»,
ὅτι «τὸ ἴδιο κάνει καὶ νὰ προσεύχεσαι ἀπὸ τὸ σπίτι», δηλαδὴ ὅταν τοῦ
ἀλλάξατε τὴν θρησκευτικὴ «ἰδεολογία» (καὶ δὲν τὸν φοβίσατε ἁπλῶς μὲ
τὴν προσωρινὴ ἀρρώστεια);
Πράγματι κάτι τέτοια θὰ ἀκοῦμε στὸ ἑξῆς:
«Δὲν τρέχει τίποτα», «γλυφιτζούρια περὶ σφραγίσματος», «οἱ καλὲς ἑταιρεῖες ἐμβολίων,
πού, αἴ, σίγουρα ἔχουν καὶ κάποια οἰκονομικὰ συμφέροντα». Βέβαια: Ὁ κόσμος ὅπου
ζοῦμε εἶναι ὁ καλύτερος δυνατός, οἱ εὑρισκόμενοι στὴν ἐξουσία εἶναι οἱ ἄνθρωποι
μὲ τὶς καλύτερες προθέσεις καὶ ἀκραιφνεῖς δημοκράτες, ὁ Bill Gates εἶναι φιλάνθρωπος
καὶ εἶναι «συνωμοσιολογία» ὅτι θέλει τὴν κατὰ 10-15% μείωση τοῦ παγκόσμιου
πληθυσμοῦ (κι ἂς τὸ λέει ρητά,
στὸ 4λ. 20 δεπτ., περίπου τῆς ὁμιλίας του), οἱ «λαμπροὶ ἐπιστήμονες» ποὺ δὲν ἀλλάζουν
κάθε 10 μέρες ἐπιστημονικὴ ἄποψη, καὶ ἄλλα τέτοια. Οἱ βοσκοί, οἱ οἰκοδόμοι καὶ
οἱ ψεκασμένοι μᾶς πείραξαν, κι ὄχι τὸ νὰ χάσκουμε σὲ ὁτιδήποτε καινούργιο προβάλλεται,
μὴν τυχὸν κατηγορήσουν τοὺς Χριστιανούς. Τοὺς Χριστιανοὺς θὰ τοὺς κατηγοροῦν ἔτσι
κι ἀλλιῶς, καὶ πάντα θὰ βρίσκουν ἀφορμές.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.