Ἡ φωνή τοῦ προφήτη Δαβίδ ἀνά τούς αἰῶνας γιά τούς ἀσεβεῖς ἄρχοντες

Uncategorized
(ἐλεύθερη ἀπόδοση τῶν Ψαλμῶν λβ΄10,18-21 καί λστ΄1-2,28-29,35-36,39-40)

Τ
ίς ἀλόγιστες ἀποφάσεις πού λαμβάνει τό «εἰδωλολατρικό»
πλέον ἔθνος μας ὁ Κύριος θά τίς διαλύσει.
Τά ἐπίβουλα καί ὀλέθρια σχέδια πού ἔχουν
καταστρώσει οἱ ἰσχυροί τῆς γῆς γεμᾶτοι πανουργία καί τίς ἀποφάσεις τῶν ἀρχόντων
πού ἔλαβαν στηριζόμενοι στήν «δύναμή τους», ὁ Κύριος θά τά ματαιώσει.
Διότι ὁ μοναδικός
σωτήρας καί ἐλευθερωτής μας εἶναι ὁ Κύριος, τοῦ ὁποίου τά μάτια εἶναι στραμμένα
σ᾿ ἐκείνους πού τόν σέβονται καί ἐλπίζουν στό ἔλεός του. Διότι μόνο ὁ Κύριος μπορεῖ
νά μᾶς γλυτώσει ἀπό βίαιο καί ἄδικο θάνατο καί νά μᾶς θρέψει σέ περίοδο στερήσεων
καί πείνας.
Ἔτσι οἱ ψυχές μας
θά περιμένουν μέ ἀκλόνητη ὑπομονή καί ἐλπίδα στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ καί προστασία,
διότι αὐτός εἶναι ὁ ὑπερασπιστής μας καί ὁ βοηθός μας. Γι᾿ αὐτό θά εὐφρανθοῦν οἱ
καρδιές μας γιά τήν βοήθεια πού μᾶς προσφέρει καί γιά τήν φροντίδα πού μᾶς δείχνει.
Ἔτσι καί μεῖς στηρίξαμε τίς ἐλπίδες μας στό ἅγιο ὄνομά του καί θά ἐξακολουθοῦμε
νά ἐλπίζουμε σ᾿ αὐτό.
Μήν ἐρεθίζεσθε ἀπό
φθόνο μιμούμενοι τούς πονηρούς ἀνθρώπους, οὔτε νά ζηλεύετε βλέποντας τήν εὐτυχία
ἐκείνων πού παρανομοῦν ἀνενδοιάστως. Διότι ἡ εὐτυχία τους εἶναι πρόσκαιρη. Γρήγορα
θά ξεραθοῦν σάν τό χορτάρι καί προσεχῶς θά μαραθοῦν σάν τήν πράσινη χλόη. Διότι
ὁ Κύριος ἀγαπᾶ τήν δικαιοσύνη καί κρίνει δίκαια καί δέν θά ἐγκαταλείψει ἀπροστάτευτους
ἐκείνους πού τοῦ εἶναι ἀφοσιωμένοι. Αὐτοί θά διαφυλαχθοῦν ὑπό τήν προστασία του
αἰωνίως.
Αὐτοί ὅμως πού παρανομοῦν
καί παραβαίνουν τίς ἐντολές του θά ἐκδιωχθοῦν καί οἱ ἀπόγονοί τους θά ἐξολοθρευθοῦν.
Φάνηκε ὁ ἀσεβής νά
ἀκμάζει καί νά ὑπερυψώνεται πανίσχυρος ἁπλώνοντας τήν ἐπιρροή του ὅπως τά κέδρα
τοῦ Λιβάνου. Καί μόλις πρόφθασα νά περάσω ἀπό ἐκεῖ, αὐτός δέν ἦταν πλέον ἐκεῖ, εἶχε
χαθεῖ. Καί πάλι πέρασα ἀναζητώντάς τον κι ὅμως δέν βρέθηκε οὔτε αὐτός οὔτε ὁ τόπος
πού βρισκόταν λίγο πρίν σάν ἔνδοξος καί ἀγέρωχος πού ἦταν. Κάθε ἴχνος του χάθηκε.
 Οἱ παράνομοι θά ἐξολοθρευθοῦν ὅλοι μαζί καί μαζί
τους θά ἐξολοθρευθοῦν κι ὅ,τι ἀφήσουν πίσω τους. Ἡ φήμη τους θά σβήσει ὅπως καί
τά πλούτη τους καί οἱ ἀπόγονοί τους. Ἀντιθέτως ἡ σωτηρία τῶν δικαίων θά εἶναι σίγουρη
διότι θά ἔλθει ἀπό τόν Κύριο, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ὑπερασπιστής τους ὅταν δοκιμάζονται
ἀπό θλίψεις. Ὁ Κύριος θά τούς βοηθήσει καί θά τούς ἀπαλλάξει ἀπό τίς θλίψεις καί
τίς συμφορές. Θά τούς ἐλευθερώσει ἀπό τούς ἁμαρτωλούς σώζοντάς τους. Διότι δέν ἔπαψαν
νά στηρίζουν τίς ἐλπίδες τους σ᾿ αὐτόν.
Ἀδέλφια, μή πεποίθατε
ἐπ᾿ ἄρχοντας ἐπ᾿ υἱούς ἀνθρώπων οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία.
Αὐτοί γάρ ἀκηκόαμεν
καί οἴδαμεν ὅτι οὖτος ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτήρ τοῦ κόσμου ὁ Χριστός.
(Ἰωάν. δ΄42).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.