Ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ εἶχε προβλεφθεῖ ἀπό τό… 1897!

Uncategorized

(στό βιβλίο «Τά πρωτόκολλα τῶν σοφῶν τῆς Σιών» γίνεται ἀναφορά
 ἀπό τότε στό θέμα τῆς μετάδοσης ἀσθενειῶν. Καί δέν εἶναι μόνο αὐτό…)

Ἀδελφέ μου συνέλληνα,
Ἄν
ἀκόμη δέν ἔχεις πεισθεῖ ὅτι αὐτό πού συμβαίνει σήμερα μέ τόν κορωνοϊό εἶναι μιά
καλοστημένη ἀπάτη πού ἐξυπηρετεῖ τά σχέδια κάποιων,
Ἄν ἀκόμη δέν καταλαβαίνεις
ὅτι κάποιοι σέ θεωροῦν πρόβατο, ἕναν ὑποψήφιο-ὑπάκουο δοῦλο στήν ἐπερχόμενη δικτατορία,
πού σατανικά μεθοδεύεται γιά τήν ὑποδούλωση τῆς ἀνθρωπότητας,
Ἄν ἀκόμη ἐξακολουθεῖς
νά ἐμπιστεύεσαι τό Σύστημα πού ἐπιδέξια σέ χειραγωγεῖ καταπῶς ἐκεῖνο θέλει,
Ἄν ἀκόμη–ἐπειδή στήν
ἀρχή εἶχες συμβιβασθεῖ μέ τό ψέμα τους ἕνεκα τῆς συνεχοῦς πλύσης ἐγκεφάλου τῶν ΜΜΕ,
τά ὁποῖα μάλιστα σέ τρομοκρατοῦσαν διαρκῶς μέ τήν δόλια ἀπειλή τοῦ φόβου τοῦ θανάτου–
τώρα, πού ἐπιτέλους ξύπνησες ἀπό τόν λήθαργο, θέλεις νά ξεφύγεις ἀπό τά πλοκάμια
τῆς προπαγάνδας μέ τά ὁποῖα προσπάθησαν, μέ ἀπατηλό τρόπο, νά σέ αἰχμαλωτίσουν καί
νά σέ χαλιναγωγήσουν…
Τότε εἶναι καιρός
νά διαβάσεις –ἄν δέν τό᾿κανες ἤδη μέχρι τώρα– τό βιβλίο «Τά πρωτόκολλα τῶν σοφῶν
τῆς Σιών»
[1], γιά νά δεῖς ποῦ
πραγματικά σέ πᾶνε. Δέν ὑπάρχει ἴσως ἄλλος τρόπος γιά νά διακρίνεις τήν ἀλήθεια.
«Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν, καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς», εἶπε ὁ Χριστός.
Ὑπάρχει
τελικά κάποια παγκόσμια συνωμοσία σέ ἐξέλιξη;
Μήπως μ᾿ αὐτά πού
κάποιοι προγραμματίζουν νά κάνουν, προετοιμάζουν τούς ἀνθρώπους ὥστε νά ἀρχίσουν
σιγά σιγά νά προσαρμόζονται σ᾿ αὐτά πού ἐκεῖνοι ἔχουν ἤδη σχεδιάσει;
Τό πιό σίγουρο εἶναι
ὅτι τίποτε δέν θά εἶναι ἴδιο αὔριο, στήν μετα-κορωνοϊό ἐποχή, σέ σχέση μέ αὐτά πού
γνωρίζαμε μέχρι χθές. Ἀπό ᾿δῶ καί μετά, στήν προσωπική ζωή μας θά βιώσουμε ἀλλαγές
πού θά πρέπει νά τίς ἀποδεχθοῦμε ἀδιαμαρτύρητα. Τίποτε λοιπόν δέν εἶναι τυχαῖο.
Ὁ στόχος γιά ὅλα
αὐτά πού ἤδη γίνονται καί γιά ὅσα πρόκειται νά συμβοῦν στό ἄμεσο μέλλον (πείνα,
φτώχεια, ἀπολύσεις, ἀνεργία, δυστυχία, ἐξαθλίωση κ.ἄ.) εἶναι διπλός: ὁ ἕνας εἶναι
φαινομενικός καί ὁ ἄλλος πραγματικός. Ὁ φαινομενικός σκοπός τους εἶναι νά
μᾶς πείσουν ὅτι τά μέτρα πού λαμβάνουν εἶναι γιά τό καλό μας, ὅτι ἔχουν στόχο νά
προστατέψουν τή ζωή μας. Ὁ πραγματικός ὅμως σκοπός τους εἶναι νά προωθήσουν
καί νά ἑδραιώσουν τόν ἔλεγχο καί τήν κυριαρχία τους πάνω σέ ᾿σένα καί σέ ᾿μένα καί
νά μᾶς χειραγωγήσουν ὁδηγώντας μας, μέσῳ καί τῆς ἠλεκτρονικῆς παρακολούθησης, στήν
χειρότερη σκλαβιά πού μπορεῖ νά ὑπάρξει, στόν ἔλεγχο ὄχι μόνο τῶν πράξεών μας ἀλλά
καί στήν ὑποταγή τῆς θέλησής μας, δηλ. στήν ἀφαίρεση τῆς προσωπικῆς μας ἐλευθερίας,
μιᾶς ἐλευθερίας πού εἶναι τό μεγαλύτερο δῶρο τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο…
Τό βέβαιο εἶναι ὅτι
μέ ὅσα κάνουν προετοιμάζουν τούς λαούς γι᾿ αὐτό πού ἔρχεται: τήν παγκόσμια δουλεία.
Διάβασε παρακάτω
ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τό 10ο «πρωτόκολλο» τοῦ βιβλίου αὐτοῦ καί θά
καταλάβεις. Ἡ ἀλήθεια θά σέ συγκλονίσει…

[1] Τό βιβλίο αὐτό ἀναφέρεται στά πρακτικά τῶν συνεδριάσεων μιᾶς ἀδίστακτης ὁμάδας ἀνθρώπων, τῶν «σοφῶν» τῆς Σιών, ἀπό κάποιο συνέδριο πού εἶχε συγκροτηθεῖ τό 1897 στή Βασιλεία τῆς Ἐλβετίας. Πρόκειται γιά κείμενα ἑνός σκοτεινοῦ σχεδίου πού ἀφορᾶ στήν ὑποδούλωση τῆς ἀνθρωπότητας, πρόκειται γιά ἕνα προγραμματικό σχέδιο πού καταστρώθηκε ἀπό κάποιους γιά τό πῶς θά κατορθώσουν βῆμα-βῆμα νά κατακτήσουν τήν παγκόσμια ἐξουσία, νά ἐπιβάλουν μιά παγκόσμια δικτατορία καί νά φέρουν τόν παγκόσμιο ἀπόλυτο μονάρχη, τόν ἀντίχριστο . 

[…] Ὅλα τά μέτρα πού προαναφέραμε, θά μᾶς δώσουν τά μέσα
ν᾿ ἀνατρέψουμε, ἕνα-ἕνα, βῆμα-βῆμα, ὅλα ἐκεῖνα τά δικαιώματα, πού, γιά νά ἐπιτύχουμε
τήν ἀποσύνθεση τῶν Χριστιανικῶν κοινωνιῶν, εἴχαμε παραχωρήσει μέ τά Συντάγματα,
πρίν ἀρχίσουμε νά παίρνουμε στά χέρια μας τά
ἡνία τῆς ἐξουσίας στά διάφορα κράτη
. Ἔτσι, μ᾿ αὐτόν τόν ἀδιόρατο τρόπο, κι
ὥς τή στιγμή πού θά ἑνώσουμε ὅλες τίς Κυβερνήσεις
κάτω ἀπ᾿ τήν ἐξουσία τοῦ δικοῦ μας Οἰκουμενικοῦ Μονάρχου
, θά ἔχουμε καταργήσει κάθε συνταγματικό δικαίωμα τῶν
λαῶν.

Ἡ ἀνάρρηση τῆς δικῆς μας Μοναρχίας, εἶναι ἐνδεχόμενο νά γίνει
καί πρίν ἀπ᾿ τήν τελειωτική κατάργηση τῶν Συνταγμάτων, ἄν οἱ λαοί, κουρασμένοι ἀπ᾿
τίς ἀνωμαλίες, τίς ταραχές καί τίς θυσίες τους καί ἀηδιασμένοι ἀπ᾿ τίς ἐπιπολαιότητες
τῶν κυβερνητῶν τους, μᾶς φωνάξουν: «Διῶξτε τους, ἐπί τέλους! Δῶστε μας ἕνα Οἰκουμενικό βασιλέα, γιά νά μᾶς ἑνώσει καί νά
ἐξαφανίσει ὅλες τίς αἰτίες τῆς δυστυχίας μας· νά
γκρεμίσει τά σύνορα, τίς θρησκεῖες, τά συμφέροντα τῶν κρατῶν
. Ἕνα βασιλέα, πού θά μᾶς δώσει τήν εἰρήνη καί τήν κοινωνική
γαλήνη, πού δέν μπόρεσαν νά μᾶς δώσουν οἱ κυβερνῆτες καί οἱ ἀντιπρόσωποί μας»
.
Ἀπ᾿ αὐτά βγαίνει –ὅπως ὅλοι καταλαβαίνουμε– τό συμπέρασμα,
ὅτι, γιά νά πραγματοποιήσουμε αὐτούς τούς πόθους μας, πρέπει νά κρατᾶμε σέ συνεχῆ ἔνταση καί ἀναταραχή τίς σχέσεις ἀνάμεσα στούς
λαούς καί στούς κυβερνῆτες τους καί νά καταπονοῦμε ἀκατάπαυστα, ὅλο τόν κόσμο, μέ
τίς διχόνοιες, τά μίση, τήν ἔχθρα, τή δυσπιστία, τή φτώχεια καί τήν πείνα
,
μέ τή μετάδοση
ἀσθενειῶν
, ὥστε, οἱ χριστιανοί, μή βλέποντας πουθενά ἀλλοῦ σανίδα
σωτηρίας, νά ζητήσουν νά ὑποταχθοῦν στήν κυριαρχία μας. Ἄν ἀφήσουμε στούς λαούς,
τόν καιρό ν᾿ἀναπνεύσουν, ἔστω καί λίγο, μπορεῖ, ἡ εὐνοϊκή αὐτή στιγμή νά μήν ἔρθει
ποτέ.


(ἀπόσπασμα ἀπό τό 10ο κεφάλαιο τοῦ
βιβλίου « Τά πρωτόκολλα τῶν σοφῶν τῆς Σιών», ἐκδ. Γερ.Ἀναγνωστίδη, χ.χ., σ.70-71.
Τό βιβλίο κυκλοφορεῖται καί σέ ἄλλες, διάφορες ἐκδόσεις)

Στό ἀναφερόμενο βιβλίο
γίνεται ἐπίσης λόγος καί σέ ἄλλους στόχους πού εἶχαν θέσει τότε οἱ «σοφοί» τῆς Σιών.
Ἄλλοι ἀπ᾿ αὐτούς τούς στόχους ἔχουν ἤδη ἐπιτευχθεῖ, κάποιοι ἄλλοι ὁλοκληρώνονται
σιγά σιγά μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου. Ἀναφέρονται ἐνδεικτικά μερικοί ἀπ᾿ αὐτούς:
1) Προώθησαν τήν ἀνηθικότητα μέ σκοπό νά διαφθαρεῖ καί νά ἀποκτηνωθεῖ ἡ χριστιανική νεολαία μέσῳ οἰνοπνευματωδῶν ποτῶν (ἀλκοόλ), ναρκωτικῶν καί ἀνάδειξης σαθρῶν προτύπων στή ζωή τους. (1ο πρωτόκολλο)
2) Ἔχουν θέσει ὑπό τόν ἔλεγχό τους τά ΜΜΕ καί τήν πλειονότητα τῶν δημοσιογράφων μέ σκοπό τήν παραπληροφόρηση τῶν λαῶν (2ο, 7ο καί 12ο πρωτόκολλο)
3) Ἔχουν πετύχει –σύμφωνα μέ τά σχέδια τους– τήν οἰκονομική ὑποδούλωση τῶν χριστιανικῶν λαῶν μέ προκαλούμενες οἰκονομικές κρίσεις, ἐξαθλίωση–πείνα (3ο πρωτόκολλο). 
4) Οἱ οἰκονομικές κρίσεις καί τά κρατικά δάνεια (βλ. π.χ. τά μνημόνια πού ὑπέγραψε ἡ Ἑλλάδα  στήν προκληθεῖσα κρίση τοῦ 2009) ὑποδούλωσαν τούς λαούς καί τά κράτη στό μεγάλο κεφάλαιο (βλ. Τράπεζες). [Οἱ ἴδιοι ὁμολογοῦν ὅτι τά κρατικά δάνεια εἶναι ἡ «δαμόκλεια σπάθη» πού κρέμεται πάνω ἀπό τά κεφάλια τῶν κυβερνήσεων. Τά ἐξωτερικά δάνεια πού συνάπτουν τά κράτη εἶναι βδέλλες πού ρουφᾶνε τό αἷμα τους] (20ο πρωτόκολλο).
5) Ἔχουν συγκεντρώσει στά χέρια τους ὅλο τόν πλοῦτο τοῦ κόσμου (βλ. χρυσός). Δημιούργησαν ταυτόχρονα μιά παγκόσμια οἰκονομική ἀστάθεια μέ τήν προώθηση χαρτιῶν (χαρτονομίσματα καί τίτλοι ὁμολόγων) στά δανειζόμενα κράτη, ἐνῶ οἱ ἴδιοι συγκεντρώνουν μόνο χρυσό καί γῆ. Ἔτσι τά κράτη ὑποδουλώθηκαν στό κεφάλαιο. (Σήμερα –ὅπως τό εἶχαν σχεδιάσει– τό σύνολο σχεδόν τῆς βιομηχανίας πέρασε στά χέρια τῶν λίγων κεφαλαιοκρατῶν, ἐξαφανίζοντας τή μικρή βιομηχανία) (2ο καί 20ο πρωτόκολλο).
6) Δημιούργησαν τεράστια βιομηχανικά καί ἐμπορικά μονοπώλια (παγκόσμιο μονοπώλιο) γιά νά ἔχουν ἔτσι τόν ἀπόλυτο ἔλεγχο τοῦ χρήματος. Ταυτόχρονα ἀπομάκρυναν τούς ἀγρότες ἀπό τή γῆ τους ἐξαναγκάζοντάς τους νά τήν ξεπουλήσουν (6ο πρωτόκολλο).
7) Ἐξαφάνισαν τήν μοναρχία καί τήν παλιά ἀριστοκρατία ἀπό ὅλο τόν κόσμο, τά συμφέροντα τῆς ὁποίας εἶναι συνυφασμένα μέ τήν εὐημερία τῶν λαῶν (π.χ. ἡ Γαλλική Ἐπανάσταση–πού οἱ «σοφοί» τῆς Σιών τήν ὀνόμασαν Μεγάλη– ὑπῆρξε, κατά δική τους ὁμολογία, ἀποκλειστικά δικό τους ἔργο) (3ο πρωτόκολλο).
8) Διάδοση διαφόρων ψεύτικων ἰδεολογιῶν καί ἀπατηλῶν θεωριῶν (βλ. Δαρβινισμός, Μαρξισμός, Νιτσεϊσμός, Ἀναρχισμός, Σοσιαλισμός, Κομμουνισμός κ.λπ.) μέ σκοπό νά «δηλητηριάσουν» τούς λαούς, κυρίως τούς χριστιανικούς. Οἱ οὐτοπιστικές αὐτές θεωρίες ἐξυπηρετοῦν αὐτούς τούς ἴδιους, διότι μέ τόν τρόπο αὐτό οἱ λαοί εἶναι πάντα διαιρεμένοι καί βρίσκονται σέ συνεχεῖς ἀντιπαραθέσεις (2ο καί 9ο πρωτόκολλο)
9) Προσπαθοῦν διαρκῶς νά ὑπονομεύσουν τήν χριστιανική πίστη καί τήν ἐπιρροή τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Θεοῦ πάνω στούς λαούς μέ τήν διάδοση ἀνύπαρκτων, ψευδῶν ἤ πραγματικῶν σκανδάλων (17ο πρωτόκολλο).
10) Στόχος τους εἶναι ἡ διάλυση καί ἡ καταστροφή τῆς οἰκογένειας, δηλαδή διάλυση καί καταστροφή ἑνός θεσμοῦ ἀπαραίτητου γιά τήν λειτουργία καί συνοχή τῆς κοινωνίας (10ο πρωτόκολλο).
11) Οἱ ἴδιοι ὁμολογοῦν καί παραδέχονται ὅτι οἱ ἑκάστοτε κυβερνῆτες τῶν διαφόρων κρατῶν εἶναι ὑποχείριοι τους–δικοί τους πράκτορες. Ὅτι εἶναι ἁπλῶς φερέφωνά τους καί τούς κατευθύνουν κάθε φορά ἐκεῖ ὅπου οἱ ἴδιοι θέλουν (10ο καί 20ο πρωτόκολλο).
12) Ἐπέβαλαν σέ παγκόσμια κλίμακα τήν καθολική ψηφοφορία (ψῆφος γιά ὅλους) καί παράλληλα κατακερμάτισαν τούς ἀνθρώπους σέ κόμματα καί συνασπισμούς, ἔτσι ὥστε τό μέλλον τῶν ἐθνῶν νά ἐξαρτᾶται ἀπό ὅλους ἐκείνους πού ψηφίζουν, ἐνῶ ἀγνοοῦν τά πραγματικά γεγονότα, τίς δυνατότητες καί τίς προθέσεις τῶν ὑποψηφίων κυβερνητῶν, αὐτῶν δηλαδή πού εἶναι πράκτορές τους (10ο πρωτόκολλο).
13) Ὁμολογοῦν ὅτι οἱ τεκτονικές (μασονικές) στοές εἶναι δικό τους δημιούργημα καί προκάλυμμα τῆς ἀόρατης, μυστικῆς ὀργάνωσής τους (11ο πρωτόκολλο) Παράλληλα ἐλέγχουν διάφορους διεθνεῖς ὀργανισμούς ὅπως ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, UNESCO, ΔΝΤ, ΠΟΥ, Παγκόσμια Τράπεζα, καί τίς περισσότερες κυβερνήσεις στόν κόσμο.
14) Ἀπασχολοῦν–κατευθύνουν τούς λαούς πρός τίς διασκεδάσεις καί τίς ἀπολαύσεις, τούς οἴκους ἀνοχῆς, τά τυχερά παιχνίδια γιά νά μήν ἀπασχολοῦνται μέ φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα (13ο πρωτόκολλο). 
15) Στίς τεκτονικές στοές στρατολογοῦνται ἄνθρωποι φιλόδοξοι καί τυχοδιῶκτες, πού ἐξαιτίας τῆς θέσης τους, εἴτε τοῦ ἀξιώματός τους (ἀξιωματικοί, ἀστυνομικοί, καί ἄλλης κοινωνικῆς διαστρωμάτωσης) μποροῦν νά γίνουν πράκτορές τους καί νά ὑποθάλπουν τά σχέδια καί τίς ἐνέργειές τους (15ο πρωτόκολλο). 
16) Στά Σχολεῖα ἀντικατέστησαν –σύμφωνα μέ τό σχέδιό τους– τίς κλασικές σπουδές καί τήν μελέτη τῆς ἀρχαίας Ἱστορίας μέ μαθήματα πού μεταδίδουν πρακτικές γνώσεις. Στήν Ἐκπαίδευση ἔχουν προωθήσει τή διδασκαλία μέσῳ εἰκόνων (Τηλεόραση, Διαδίκτυο) –πάλι σύμφωνα μέ τό σχέδιό τους– καί ἡ διδασκαλία αὐτή, ὅπως παραδέχονται οἱ ἴδιοι, εἶναι ἕνας μηχανισμός πού ἐκφυλίζει τόν μηχανισμό τῆς σκέψης καί τόν ἀδρανοποιεῖ (16ο πρωτόκολλο).  
17) Κατάργησαν τά σύνορα τῶν χωρῶν. Ἐπέτρεψαν τήν λαθρομετανάστεψη (μαζική εἰσβολή παράνομων μεταναστῶν) μέ ἀπώτερο σκοπό τήν μεταβολή τῆς πληθυσμιακῆς σύνθεσης τῶν χωρῶν (βλ. παράνομες ἑλληνοποιήσεις ἀλλοδαπῶν τρίτων χωρῶν). Ἔτσι κατορθώνουν νά ἐξαφανίσουν τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά τῶν ἐθνῶν προετοιμάζοντας τόν θάνατό τους (βλ. παγκοσμιοποίηση).  
18) Θέλουν νά καταργήσουν σιγά σιγά τίς θρησκεῖες καί νά προωθήσουν στήν θέση τους τήν Πανθρησκεία (14ο πρωτόκολλο). Ἤδη προωθοῦν τήν δημιουργία ἑνός παγκόσμιου κράτους καί μιᾶς παγκόσμιας διακυβέρνησης (15ο πρωτόκολλο). 
19) Κατόρθωσαν νά ἐγκαταστήσουν σχεδόν σέ ὅλα τά κράτη κοινοβουλευτικές δημοκρατίες καί παράλληλα νά προωθήσουν στήν ἐξουσία πρόσωπα διαβλητά, μέ ἔνοχο παρελθόν, πού μόνο αὐτοί τό γνωρίζουν, ὥστε μέ τόν ἐκβιασμό καί τόν φόβο τῶν ἀποκαλύψεων, οἱ κληθέντες νά κυβερνήσουν, νά παραμένουν πάντα πιστοί ὑπηρέτες σ᾿ αὐτούς καί ἐκτελεστές τῶν ἐντολῶν τους (10ο πρωτόκολλο).
20) Σχεδίασαν καί σταδιακά κατάφεραν νά ἀπαλείψουν ἀπό τά Συντάγματα τῶν κρατῶν τά δικαιώματα τοῦ λαοῦ, ὥστε νά ἐπιβάλουν κάποια στιγμή τήν παγκόσμια δικτατορία (10ο πρωτόκολλο).
21) Μετά ἀπό ἕνα παγκόσμιο οἰκονομικό κράχ, γιά τό ὁποῖο τήν εὐθύνη θά ἐπωμιστοῦν οἱ κυβερνῆτες τῶν λαῶν, θά ξεσπάσει μιά παγκόσμια λαϊκή ἐξέγερση, τήν ὁποία οἱ ἴδιοι θά ποδηγετήσουν καί ἡ ὁποία θά ἐπιφέρει ἀναρχία καί χάος (3ο καί 15ο πρωτόκολλο).
22) Στό τέλος θά προωθήσουν τόν δικό τους βασιλιά πού θά ἐμφανιστεῖ ὡς σωτήρας τῆς ἀνθρωπότητας. Αὐτός θά εἶναι ὁ ἀπόλυτος ἐξουσιαστής ὅλης τῆς γῆς, ὁ μεγαλύτερος δικτάτορας πού ὑπῆρξε ποτέ, ὁ ἀντίχριστος (23ο καί 24ο πρωτόκολλο)
Καταλαβαίνεις λοιπόν τώρα, ἀγαπητέ συνέλληνα, γιατί γίνονται σήμερα ὅλα αὐτά;  

ΦΙΛΑΓΙΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.