ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ… Ἤ ΝΙΚΟΥΝ Ἤ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ…

Uncategorized


Σάν σήμερα «τήν Παρασκευή
τό ξημέρωμα, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς ἡ γιορτή, 6 τοῦ Ἀπρίλη τοῦ 1453, ὁ πονηρός σουλτᾶνος
ἔστειλε μήνυμα στόν αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο νά τοῦ παραδώσῃ τήν Πόλη χωρίς μάχη
καί ὑπόσχονταν μέ ὅρκους (ὤ, αἰώνιοι ψεύτικοι ὅρκοι τῶν ἰσχυρῶν στούς ἀδυνάτους!),
ὅτι θά σεβαστῇ τήν ζωή τῶν κατοίκων καί ὅλα τά ἀγαθά καί τήν αὐτοδιοίκησή τους.
Δέ χρειάσθηκε ὅμως πολλή ὥρα γιά νά δοθῇ ἡ σωστή ἀπάντηση, πού ἦταν ἡ ἀπόλυτη ἄρνηση
στήν πρόταση, μέ τά λόγια:
“Οἱ  Ἕλληνες δέν ξέρουν νά παραδίδονται σέ κανέναν.
Ἤ νικοῦν ἤ πεθαίνουν.
Αὐτό νά πῆτε στόν σουλτάνο σας”.
Τήν ἴδια ὥρα ὁ Κωνσταντῖνος
συγκέντρωσε στό Ἱερό Παλάτι ὅλους τούς ἀρχηγούς τοῦ στρατοῦ στό τελευταῖο πολεμικό
συμβούλιο, πρίν ἀπό τήν μάχη, μᾶλλον πρίν ἀπό τίς ἀμέτρητες μάχες τῆς πολιορκίας,
πού θά κρατήσῃ κοντά δυό μῆνες. Ἔβαλαν κάτω τούς χάρτες οἱ στρατηγοί καί ἐξετάστηκε
λεπτομερῶς κάθε σπιθαμή τοῦ μεγάλου μετώπου, τό ὁποῖο ἔπρεπε νά ὑπερασπιστοῦν. Ὁ
αὐτοκράτορας ἤξερε ὅτι τό πιό ἀνίσχυρο σημεῖο τοῦ τείχους ἦταν ἡ Πύλη τοῦ Ἁγίου
Ρωμανοῦ, ἡ «ἀχίλλειος πτέρνα» ὅλου τοῦ μετώπου. Ὅπως τό ἤξερε καί ὁ Μωάμεθ. Ρώτησε
λοιπόν ὅλους τούς στρατηγούς του, Ἕλληνες καί ξένους, ποιός ἤθελε νά ἀναλάβῃ τήν
θέση αὐτή. Κανείς δέν ἀπάντησε θετικά. Τότε ἀποφάσισε νά κρατήσῃ ὁ ἴδιος αὐτό τό
μέτωπο. Πῆρε μαζί του μερικούς διαλεγμένους πολεμιστές καί ἐγκατέστησε τό ἀρχηγεῖο
του στήν κοιλάδα τοῦ Λύκου ποταμοῦ, ἀνάμεσα στήν Πύλη τοῦ Πολυανδρίου καί τήν Πύλη
τοῦ Ἁγίου Ρωμανοῦ, νἆναι βιγλάτορας ὅλης τῆς γύρω περιοχῆς.
Μαζί μέ τούς στρατιωτικούς
καί τούς πολῖτες, εἶχαν προστρέξει νά πολεμήσουν στά τείχη καί οἱ Ὀρθόδοξοι Μοναχοί.
Παράτησαν τά Μοναστήρια τους κι ἀνέβηκαν στίς ἐπάλξεις μέ τά τόξα καί ἄλλα ὅπλα
νά ὑπερασπιστοῦν τήν «Πόλιν τῆς Θεοτόκου», ὅπως ἔλεγαν, καί ὅλο ἔψελναν τό «Τῇ Ὑπερμάχῳ»,
τό «Ἄξιον ἐστίν» καί ἄλλα τροπάρια τῆς Παναγίας, ἀπό τόν «Ἀκάθιστον Ὕμνο» καί παρακαλοῦσαν
νά βοηθήσῃ καί νά τούς δώσῃ «νίκας κατά βαρβάρων». Μέ ξερό ψωμί κι ἐλιές γιά τροφή
τους κράτησαν μιάν ἔκταση δυό περίπου χιλιομέτρων στά δυτικά τείχη, πρός τήν μεριά
τῆς Προποντίδας, πού δέν ἦταν ἀπό τά πιό καλά ὀχυρωμένα. Δέν φοβόταν ὅμως νά σταθοῦν
ὄρθιοι, νά πολεμήσουν κι ἄν χρειασθῇ νά θυσιαστοῦν γιά τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ. Κι
αὐτό ἐμψύχωνε ἀκόμα πιό πολύ μικρούς καί μεγάλους καί τούς ἔδινε κουράγιο κι ἐγκαρτέρηση
μπροστά στόν ἐφιάλτη τῆς ἐπιδρομῆς τῶν βαρβάρων».
Οἱ  Ἕλληνες ξέρουν νά πεθαίνουν «γιά τοῦ
Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία».
Αὐτά μᾶς δίδαξαν
οἱ Πατέρες μας καί οἱ Πατέρες τῶν Πατέρων μας. Αὐτή εἶναι ἡ παράδοση τῶν ὀρθοδόξων
Ἑλλήνων. Καί πρέπει νά τήν κρατήσουμε γιά νά κρατηθοῦμε, ἀλλιῶς καί τήν πίστη μας
θά χάσουμε καί τήν πατρίδα μας. Σήμερα δυστυχῶς δέν μᾶς διοικοῦν Ἕλληνες ὀρθόδοξοι
ἀλλά νοθευμένες ὑπάρξεις καί στήν πίστη καί στήν πατρίδα
, γι᾿ αὐτό τό κακό γίνεται
πιό κακό καί ὀδεύουμε στόν ἀφανισμό.
Πόσο δίκαιο ἔχει
ὁ προφήτης Ἠσαΐας πού λέγει:
«Ὁ
Θεός θά ἐγκαταλείψει τόν λαό, ἐπειδή ἄνδρες καί γυναῖκες ἔχουν διαφθαρεῖ. Ἕνεκα
τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ λαοῦ, ὁ Θεός θά ἐπιτρέψει νά ἐκλείψει κάθε ἡγέτης, κάθε χαρισματοῦχος
ἄνθρωπος φωτιζόμενος ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ
, ὁ ὁποῖος διαθέτει θεῖα χαρίσματα
καί ἐμπνέεται ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα, κάθε ἔμπειρος καί συνετός ἄνθρωπος, ἀκόμη καί
κάθε λογικός ἀκροατής.

»Ἔτσι
ὁ Θεός θά παραχωρήσει νά κυβερνηθεῖ ὁ λαός του ἀπό ἀναξίους ἡγέτες. Θά ἐπιτρέψει
νά ἔχει ὡς ἀρχηγούς του νεαρούς ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι δέν διαθέτουν σωφροσύνη καί ψυχικές
ἀρετές. Αὐτοί εἶναι πού θά τόν ὁδηγήσουν στήν καταστροφή.
»Ἡ
χώρα θά μείνει ἔρημη ἀπό κατοίκους καί οἱ πόλεις θά παραδοθοῦν στή φωτιά. Ξένοι
λαοί θά καταφάγουν τούς καρπούς τῆς χώρας μπροστά στά μάτια τῶν κατοίκων της.
»Ὁ
λαός θά βρίσκεται σέ πλήρη σύγχυση καί θά διχασθεῖ, ἐπειδή δέν θά ὑπάρχουν συνετοί
κυβερνῆτες γιά νά τόν καθοδηγήσουν. Οἱ ἄνθρωποι θά ὁδηγηθοῦν στήν ἀναρχία.
»Ἐξαιτίας
τῆς ἀσέβειας τῶν κατοίκων τῆς χώρας ὁ Θεός θά τούς ἐγκαταλείψει ἐπειδή δέν μετενόησαν.
Ἀδιάντροπα ἁμάρτησαν καί ἡ ντροπή τοῦ προσώπου τους ἔγινε μάρτυρας κατηγορίας ἐναντίον
τους. Διεκήρυξαν καί δημοσίευσαν μάλιστα τήν ἁμαρτία τους ὅπως καί οἱ κάτοικοι τῶν
Σοδόμων. (Διέπραξαν δηλαδή τά κακά μέ μεγάλη περηφάνια, χωρίς καθόλου νά νοιώθουν
ντροπή, δίχως νά σκεπάζουν τό πρόσωπό τους –βλέπε παρελάσεις ὑπερηφανείας τῶν ὁμοφυλοφίλων).
»Ἐκεῖνο
τόν καιρό τῆς ἀνομίας οἱ παράνομοι ἄνθρωποι θά ἐπιβραβεύονται, ἐνῶ οἱ δίκαιοι θά
ὑφίστανται διωγμό καί θά ὑποφέρουν. Τόσο ὑπερβολικά μεγάλη θά εἶναι ἡ κακία τότε.
»Οἱ
ἄρχοντες σάν εἰσπράκτορες θά καταληστεύσουν τόν λαό καί ἐκεῖνοι πού ἀπαιτοῦν φόρους
(οἱ ξένοι δανειστές) θά ὑφαρπάξουν, ἀφαιρώντας μέ δόλιο τρόπο καί θρασύτητα, τά
ὑπάρχοντά του ὁδηγώντας τον στήν φτώχια καί παραπλανώντας τον μέ ψεύτικες ὑποσχέσεις.
»Ὁ
Ἴδιος ὁ Κύριος θά ἔλθει κάποια στιγμή γιά νά ἐλέγξει καί νά  δικάσει τούς κυβερνῆτες τοῦ λαοῦ Του, οἱ ὁποῖοι
ἀνόμησαν μέ θράσος καί διέπραξαν ἀδικίες. Ἡ τιμωρία τους τότε θά εἶναι πολύ σκληρή.
»Ἡ
ὀργή τοῦ Θεοῦ εἶναι τόσο μεγάλη γιά τήν ἀμετανοησία τοῦ λαοῦ Του, ὥστε θά ἐπιτρέψει
σέ ἀλλόφυλα ἔθνη νά εἰσβάλουν στή χώρα γιά νά τήν καταστρέψουν.
»Ὁ
Κύριος προειδοποίησε τόν λαό Του μέ πολλά θεϊκά σημάδια. Ὁ λαός ὅμως ἐξαιτίας τῆς
πώρωσής του καί τῆς σκλήρυνσης τῆς καρδιᾶς του δέν θά ἀντιληφθεῖ, δέν θά κατανοήσει
τήν ἐλεγκτική φωνή τοῦ Θεοῦ ὥστε νά ἐπιστρέψει καί νά σωθεῖ. Θά σωθοῦν μόνο ὅσοι
πιστέψουν σ᾿ Αὐτόν καί μετανοήσουν… ».
ΦΙΛΑΓΙΟΣ
(Γιά τό παραπάνω κείμενο χρησιμοποιήθηκε ἀπόσπασμα
ἀπό τό βιβλίο «Ἡ γιαγιά μου ἡ Ἅλωση» καί γιά τήν Προφητεία Ἠσαΐου –βλέπε τόν ἐπετειακό
Τόμο
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, πενταετίας 2015-2019)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.