ΔΟΣ ΜΟΙ ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΞΕΝΟΝ

Uncategorized

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

1. Εὐλογητός ὁ Θεός.
2. Κύριε ἐκέκραξα, ἦ­χος α΄.
3. Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου, ἦ­χος α΄.
4. Πᾶσα ἡ κτίσις ἡλλοιοῦτο φόβῳ, ἦ­χος α΄.
5. Λαός δυσσεβής καί παράνομος, ἦ­χος β΄.
6. Σήμερον σέ θεωροῦσα ἡ ἄμεμπτος Παρθένος, ἦ­χος  β΄.
7. Δόξα. Ὤ! πῶς ἡ παράνομος συναγωγή, ἦχος πλ.β΄.
8. Καί νῦν. Φοβερόν καί παράδοξον μυστήριον, ἦ­χος πλ.β΄.
9. Λόγος εἰς τήν θεόσωμον ταφήν τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ 
    Χριστοῦ, Ἁγίου Ἐπιφανίου ἐπισκόπου Κύπρου.
10. Τόν ἥλιον κρύψαντα, ἦ­χος πλ.α΄.
11. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρόν, ἦ­χος β΄.
12. Ὅτε ἐν τῷ τάφῳ τῷ καινῷ, ἦχος β΄.
13. Ὅτε ἐν τῷ τάφῳ σαρκικῶς, ἦ­χος β΄.
14. Ὅτε αἱ δυνάμεις σε Χριστέ, ἦ­χος β΄.
15. Δοξαστικό ἀποστίχων, Σέ τόν ἀναβαλλόμενον τό
     φῶς ὥσπερ ἰμάτιον, ἦχος πλ.α΄.
16. Τροπάρια λιτανείας, ἦχος γ΄.
17. Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ ἀπό τοῦ ξύλου καθελών, ἦχος β΄.
18. Ταῖς  μυροφόροις  γυναιξί  παρά  τό  μνῆμα  ἐπιστάς, ἦχος β΄.
19. Δι’ εὐχῶν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.