ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (16η πρός 17η Ἀπριλίου 2020).

Uncategorized

– Ἀπολυτίκιο
: «Ὅτε οἱ ἔνδοξοι Μαθηταί…».
– Α΄ Εὐαγγέλιον,
Ἀντίφωνα : «Ἄρχοντες λαῶν συνήχθησαν κατά τοῦ Κυρίου…».
– Β΄ Εὐαγγέλιον,
Ἀντίφωνα : «Σήμερον ὁ Ἰούδας καταλιμπάνει τόν Διδάσκαλον…».
– Ἀντίφωνα
: «Σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου…», ἔξοδος τοῦ Ἑσταυρωμένου ἐκ τού Ἱεροῦ βήματος.
– Ἐξαποστειλάριον
: «Τόν ληστήν αὐθημερόν…».
– Αἷνοι :
«Δύο καί πονηρά ἐποίησεν ὁ πρωτότοκος λαός μου Ἰσραήλ….», Δόξα : «Ἐξέδυσάν με
τά ἱμάτιά μου…», Καί νῦν : «Τόν νῶτον μου ἔδωκα εἰς μαστίγωσιν…».
– Ι΄ Εὐαγγέλιον,
ΙΑ΄ Εὐαγγέλιον.
– Ἀπόστιχα
: «Πᾶσα ἡ κτίσις ἠλλοιοῦτο φόβῳ…», Δόξα : «Κύριε ἀναβαίνοντός Σου ἐν τῷ Σταυρῶ…»,
Καί νῦν : «Ἤδη βάπτεται κάλαμος ἀποφάσεως…».
– ΙΒ΄ Εὐαγγέλιον.
– Ἀπολυτίκιον
: «Ἐξηγόρασας ἡμᾶς…».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.