Λουκασένκο: Οι άνθρωποι δεν θα απαγορεύονται να επισκέπτονται εκκλησίες το Πάσχα

Uncategorized
Κατά τή διάρκεια
τῆς συναντήσεως
Μίνσκ 13 Ἀπριλίου
Εἰδησεογραφικό πρακτωρεῖο
BelTA
(BelTA : τό
μεγαλύτερο εἰδησεογραφικό πρακτωρεῖο τῆς Λευκορωσσίας)

Οὔτε
ἔχει ποτέ ἀπαγορευθεῖ οὔτε καί πρόκειται νά ἀπαγορευθεῖ ἡ ἐπίσκεψη σέ Ἐκκλησίες
τό Πάσχα στήν Λευκορωσσία. Παρ᾿ ὅλα αὐτά, εἶναι ἀπαραίτητο νά ληφθοῦν προληπτικά
μέτρα λαμβάνοντας ὑπόψιν τή ἐπιδημιολογική κατάσταση, εἶπε ὁ Πρόεδρος τῆς Λευκορωσσίας
Ἀλέξανδρος Λουκασένκο κατά τή διάρκεια σύσκεψης, ἐνημέρωνει τό πρακτωρεῖο
BelTA.
Ὁ Ἀλέξανδρος
Λουκασένκο σημείωσε πώς τό Πάχα τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν ἑορτάστηκε στήν Λευκορωσσία
τήν πρόσφατη ἑβδομάδα. Δέν πῆγαν πολλοί ἄνθρωποι, ἀλλά ἐπεσκέφθησαν τίς
ἐκκλησίες συγκεντρωμένοι μαζί στόν αὔλειο χῶρο. «Ἐξαρτᾶται ἀπό τό κάθε πρόσωπο
νά ἀποφασίσει. Ἀλλά δέν ὑπῆρχαν καθόλου περιορισμοί. Ἄν θές νά πᾶς στήν Ἐκκλησία,
εἶσαι εὐπρόσδεκτος. Ἀλλά ὁ κόσμος πῆρε προφυλάξεις. «Εἶναι δικαίωμά τους», εἶπε
ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ Κράτους.
Οἱ Ὀρθόδοξοι
Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἀριθμοῦν τήν πλειονότητα τῶν πιστῶν στήν Λευκορωσσία, θά ἑορτάσουν
τό Πάσχα αὐτήν τήν ἑβδομάδα. «Θά τό ἐπαναλάβω: δέν θά κλείσουμε τόν δρόμο πρός
τήν Ἐκκλησία γιά κανένα. Αὐτή εἶναι μιά αὐστηρή ἀξίωσή μου. Ὅλοι οἱ ἀρχηγοί τῶν
ἐκκλησιῶν, θρησκευτικῶν ὁμολογιῶν, συμπεριλαμβανομένης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
ἔχουν ἐνημερωθεῖ. Ὁ κόσμος θά εἶναι ἐλεύθερος νά πάει στήν Ἐκκλησία, ἄν θέλει.
Ἐγώ θά πάω στήν Ἐκκλησία. Αὐτή εἶναι ἡ παράδοσή μου. Σπάνια πηγαίνω στήν
Ἐκκλησία, ἀλλά πάντα πηγαίνω Χριστούγεννα καί Πάσχα. Ἐπισκέπτομαι μικρές
Ἐκκλησίες σέ περιοχές τῆς Λευκορωσσίας», εἶπε ὁ Ἀλέξανδρος Λουκασένκο.
Τήν ἴδια στιγμή
προειδοποίησε τόν κλῆρο ὅτι ὁ κόσμος δέν θά ἔπρεπε νά περνᾶ πολλή ὥρα ἐντός τῶν
Ναῶν, ἐν ὄψει τῆς τρέχουσας συγκυρίας. «Εἶναι καλύτερα νά τελοῦνται ὅλες οἱ Ἀκολουθίες
ἔξω», εἶπε ὁ Λευκορῶσσος ἡγέτης.

Ἐπίσης τό θεώρησε
ἀναγκαῖο νά κανονιστοῦν εἰδικοί ὐπαίθριοι χῶροι γιά τήν παραδοσιακή εὐλόγηση πασχαλινῶν
αὐγῶν καί ἄρτων. «Εἶναι ἀναγκαῖο νά πάρουμε προφυλάξεις, ὅπου εἶναι δυνατόν.
Καί οἱ ἱερεῖς πρέπει νά τό καταλάβουν αὐτό, εἰδικά στίς πόλεις», εἶπε ὁ ἡγέτης
τοῦ Κράτους.ΠΗΓΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.